cover

Artykuły

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. „w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu” (Dz. U. 186 poz. 1553 z 2005 r.). Rozporządzenie to weszło prawie niezauważalnie, jednak wprowadza wiele ważnych kwestii dotyczących odpadów kierowanych do składowania na wysypiskach przez m.in. stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Określone zostały parametry dla tzw. testów zgodności, co poza niewątpliwie dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstw wod-kan będzie skutkowało dopuszczeniem lub nie niektórych rodzajów odpadów na wysypiska.
 
Szczególnie interesujące zapisy:

§ 2. Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) sporządzanie podstawowej charakterystyki odpadów, zwanej dalej "podstawową charakterystyką";

2) przekazanie podstawowej charakterystyki;

3) poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej dalej "testem zgodności", w celu weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce;

4) okresowe dostarczanie testów zgodności;

.........................................................................................

§ 3. 1. Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami zawiera:

.........................................................................................

i) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,

........................................................................................

wtorek 17 stycznia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej