cover

Artykuły

Zestawienie tytułów artykułów zamieszczonych w Gazecie Prawnej z lat 2001-2002:

Czy najtańsza jest najlepsza?: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 164/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, oferta, oferent

Zmiana umowy o zamówienie publiczne  
Gazeta Prawna nr 160/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, umowa w sprawie zamówienia publicznego, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Aktualizacja danych w zaświadczeniach  
Gazeta Prawna nr 160/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, wykonawca, dostawca, oferta, odpis z rejestru przedsiębiorców, odpis z ewidencji działalności gospodarczej, rejestr przedsiębiorców, ewidencja działalności gospodarczej

Zabezpieczenie umowy o zamówienie publiczne  
Gazeta Prawna nr 160/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, umowa w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenie wykonania umowy, usługi, roboty budowlane

Nie było przetargu, wierzytelność nie przysługuje: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Gazeta Prawna nr 156/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienie publiczne, umowa w sprawie zamówienia publicznego, nieważność umowy, przetarg, orzeczenie sądu, podstawa prawna orzeczenia sądowego

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 153/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Gdy przetarg nie wyłoni kontrahenta: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 153/2002  Andrzela Gawrońska-Baran 
Komentarze - zamówienia publiczne, zamówienie publiczne z wolnej ręki

Jak zorganizować przetarg: KURSY Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Gazeta Prawna nr 153/2002  Piotr Rachtan 
Komentarze - zamówienia publiczne, przetarg, kurs, szkolenie z zakresu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień Publicznych

Uprawnienia komisji przetargowych: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 140/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - komisja przetargowa, członek komisji przetargowej, przetarg, odwołanie członka komisji przetargowej

Trzeba dokładnie czytać specyfikacje: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 137/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego, oferent, wykluczenie oferenta

Uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 133/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia publicznego

Tylko niezbędne dokumenty: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 125/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Oczywista omyłka czy oczywisty błąd: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 125/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, omyłka oczywista, sprostowanie omyłki oczywistej, przetarg nieograniczony, oferent, arbiter

Kto może być członkiem komisji przetargowej?  
Gazeta Prawna nr 117/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - komisja przetargowa, zamówienia publiczne, członek komisji przetargowej, gmina

Przetargi kulą u nogi dla inicjatyw lokalnych?: KONTROWERSJE WOKÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Gazeta Prawna nr 115/2002  Jan Jerzy Kowal 
Komentarze - zamówienia publiczne, budżet publiczny, przedsiębiorstwo komunalne, przetarg, samorząd terytorialny

Oczywista omyłka w ofercie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 110/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, oferta, omyłka oczywista, odrzucenie oferty

Informacje o wykonawcach zamówienia publicznego  
Gazeta Prawna nr 105/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, oferent, podwykonawca, wykonawca

Jawność protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Gazeta Prawna nr 105/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, protokół, tajemnica przedsiębiorstwa, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
Gazeta Prawna nr 104/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, norma ISO, ocena ofert w zamówieniach publicznych, dostawca, odrzucenie oferty, uzupełnienie dokumentów w zamówieniach publicznych, zaświadczenie z urzędu skarbowego w zamówieniach publicznych, bilans w zamówieniach publicznych, potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem, dostawca

Tryb postępowania na zasadach szczególnych: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 103/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego szczególne

Obowiązek stosowania procedur: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 103/2002  Henryk Palarz 
Komentarze - energetyka, zamówienia publiczne, przedsiębiorstwo energetyczne

Pod obstrzałem: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 102/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, finanse publiczne, przetarg nieograniczony

Udzielanie zamówień w trybie zapytania o cenę  
Gazeta Prawna nr 100/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, zapytanie o cenę, prace geodezyjne, prace kartograficzne

Bieżąca obsługa zamawiającego  
Gazeta Prawna nr 100/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, obsługa bieżąca, jednostka budżetowa macierzysta, zakład budżetowy

Kryteria wyboru ofert  
Gazeta Prawna nr 100/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, wybór oferty, oferta

Zatwierdzenie wyboru trybu udzielania zamówienia  
Gazeta Prawna nr 92/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - samorząd terytorialny, gmina, dostawa energii, zamówienia publiczne, zamówienie publiczne z wolnej ręki, podział zamówienia publicznego na części

Kiedy można sumować zamówienia  
Gazeta Prawna nr 92/2002  Aleksander Dunin 
Porady prawne - zamówienia publiczne, samorząd terytorialny, gmina, szkoła, łączenie zamówień publicznych

Opinie prawne o zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 82/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - prawo administracyjne, komisja przetargowa, upadłość dłużnika, postępowanie upadłościowe, syndyk masy upadłości, osoba prawna kościelna, oferta, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, poczta, preferencje krajowe, EFTA, Łotwa, umowa o wolnym handlu

Zamówienia publiczne w orzecznictwie  
Gazeta Prawna nr 80/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, zamówienie publiczne wielorodzajowe, oferta, przedmiot zamówienia publicznego, odrzucenie oferty, protest w postępowaniu o zamówienie publiczne, zamówienie publiczne z wolnej ręki

Zasady udzielania zamówień publicznych  
Gazeta Prawna nr 78/2002  Piotr Sperczyński 
Komentarze - zamówienia publiczne, usługi, dostawa, roboty budowlane, dostawca, wykonawca, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zamówienie publiczne z wolnej ręki, kwota progowa, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Więcej publikacji, więcej jawności: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 77/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - Biuletyn Zamówień Publicznych, przetarg, zawiadomienie o przetargu, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, ofertaOfertę trzeba odrzucić: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 66/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, oferta, wykonawca, dostawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przejęcie spółki

Tylko ustalone kryteria: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 62/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, wybór oferty

Preferencje dla firm krajowych: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI  
Gazeta Prawna nr 39/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - przetarg, preferencje krajowe, wykonawca krajowy, wykonawca zagraniczny, dostawca, zamówienie publiczne na usługi, zamówienie publiczne na roboty budowlane, odstąpienie od stosowania preferencji krajowych

Zamówienia publiczne - praktyka równie ważna jak teoria  
Gazeta Prawna nr 38/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych

Jakich dokumentów może żądać zamawiający: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Gazeta Prawna nr 27/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne, dostawca, wykonawca, dokument potwierdzający wiarygodność

Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 26/2002  Beata Superson-Polowiec 
Porady prawne - zamówienia publiczne, odwołanie od decyzji w sprawie protestu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Co zależy od wartości: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: PRÓG 3 TYS. EURO  
Gazeta Prawna nr 14/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - prawo administracyjne, zamówienia publiczne, wartość zamówienia publicznego, tryb udzielania zamówienia publicznego, zamówienie publiczne z wolnej ręki, zapytanie o cenę, oferta publiczna, przetarg

Nowe obowiązki zamawiających  
Gazeta Prawna nr 1/2002  Marta Pionkowska 
Komentarze - zamówienia publiczne

Postępowanie protestacyjne w zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 167/2001  Beata Superson-Polowiec 
Porady prawne - 

Tajemnice zamówień publicznych  
Gazeta Prawna nr 162/2001  Marta Pionkowska 
Komentarze - 

Więcej jawności w zamówieniach  
Gazeta Prawna nr 153/2001  Marta Pionkowska 
Komentarze - 

Zamówienia publiczne  
Gazeta Prawna nr 146/2001  Sławomir Żurawski 
Komentarze - 

Teraz trudniejsze zamówienia  
Gazeta Prawna nr 134/2001  Marta Pionkowska 
Komentarze - 

O zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 133/2001 mb 
Porady prawne - 

Przetarg ograniczony bardziej przejrzysty  
Gazeta Prawna nr 121/2001  Marta Pionkowska 
Komentarze - 

Najczęściej naruszane przepisy w zamówieniach publicznych  
Gazeta Prawna nr 118/2001  Marta Pionkowska 
Komentarze - 

czwartek 6 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl