cover

Artykuły

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział:

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział: "prawna baza tematyczna". W dziale tym będą przedstawiana najważniejsze dla środowiska ustawy wraz z wszelkimi zmianami, rozporządzeniami wykonawczymi, orzeczeniami sądów oraz dyrektywami Wspólnoty.
Dział ten będzie aktualizowany w cyklach miesięcznych.
Jako pierwszy akt prawny zamieszczamy ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

środa 19 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej