cover

Artykuły

MEVA SWP + CPS

ZESPÓŁ PŁUKANIA, ODWADNIANIA I ROZDRABNIANIA SKRATEK
Skratki o zawartości suchej masy do 65%, całkowicie pozbawione wymywalnej materii organicznej

Rozwiązania dotychczasowe:

Przenośniki
Służą w zasadzie do transportu skratek z kraty do kontenera; odwadnianie w trakcie transportu jest znikome.

Prasy odwadniające (np. tłokowe)
Zapewniają 20–30% zawartości suchej masy w skratkach po odwodnieniu, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzenia polegającej na utrzymywaniu drożności korytek odciekowych.

Prasopłuczki
Zapewniają 30–40% suchej masy w odwodnionych skratkach z jednoczesną redukcją wymywalnej materii organicznej na poziomie 80–90%.

Prasopłuczka MEVA SWP
z orurowaniem do transportu skratek

Zarówno w przypadku pras odwadniających jak i prasopłuczek, odwadnianie skratek zachodzi przez docisk w kolanie orurowania transportowego odprowadzajacego skratki do kontenera lub przyczepy.

Konieczność kompromisu pomiędzy bezawaryjnym transportem skratek (bez blokowania w orurowaniu), a stopniem wypłukania i odwodnienia powoduje, że uzyskane wyniki nie są w pełni zadawalające.

Prasopłuczka SWP z przenośnikiem odwadniająco-rozdrabniającym CPS

Nowatorskie rozwiązanie firmy MEVA polega na zastosowaniu śrubowego przenośnika odwadniająco-rozdrabniającego CPS współpracującego z prasopłuczką SWP. Rozwiązanie to eliminuje problem opisany powyżej i pozwala uzyskać zupełnie nowe jakościowo parametry skratek.

Przenośnik CPS odbiera skratki podawane przez prasopłuczkę SWP poprzez krótkie połączenie kolanowe, urządzenia pracują naprzemiennie.

W trakcie kolejnych cykli pracy prasopłuczki, wypłukane i odwodnione skratki gromadzą się w kolanie łączącym oba urządzenia. Śruba transportowa przenośnika CPS w okresie postoju stanowi opór dla dociskanych przez SWP skratek, co znacznie zwiększa stopień ich wypłukania i odwodnienia.

Po określonej liczbie cykli pracy prasopłuczki śruba przenośnika wykona kilka obrotów odbierając część skratek z kolana łączącego oba urządzenia. Prasopłuczka zostanie ponownie uruchomiona po zatrzymaniu przenośnika. Tryb pracy obu urządzeń jest powiązany z cyklami pracy kraty separującej skratki.

Noże rozdrabniające skratki są zainstalowane na wylocie przenośnika CPS, zatem rozdrabnianie skratek ma miejsce po ich wypłukaniu i odwodnieniu.

Spotykane dotąd rozwiązania polegające na rozdrabnianiu skratek na początku procesu (przed płukaniem i odwadnianiem) powodują, że część rozdrobnionych skratek w trakcie płukania powraca do ścieków powodując problemy w trakcie dalszego procesu oczyszczania ścieków i odwadniania osadów.

MEVA SWP + CPS
Rezultaty

redukcja wymywalnej materii organicznej 98 – 100 %,
redukcja masy skratek 70 – 85 %,
redukcja objętości skratek ok. 50 %*,
zawartość suchej masy 50 – 65 %.

* mniejsza redukcja objętości niż masy wynika między innymi z efektu rozdrobniania skratek.

UWAGA! Skratki po prasopłuczce SWP i przenośniku CPS nadają się do spalania.

czwartek 27 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej