cover

Artykuły

w dniu 21 czerwca

OSTATNIE 30 MIEJSC
Spotkanie zostanie uzupełnione o umowę trójstronną dostawy wody na cele przeciwpożarowe
opracowaną przez kancelarie prawne konsultantów Forum
 
PATRONAT HONOROWY:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. WE WRZEŚNI
SPOTKANIE

FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH
MIEJSCE SPOTKANIA - WRZEŚNIA
TYLKO JEDEN TERMIN – 21.06.2006 r.
ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIMI
URZĘDÓW MIAST I GMIN

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

zaprasza na:
robocze spotkanie konsultacyjne
- dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - z dniem 17 sierpnia 2006 r. mija ostateczny termin dostosowania umów do brzmienia znowelizowanej ustawy,
- orzecznictwo antymonopolowe w sprawach umów,
- projekt umowy hurtowej sprzedaży wody,
opracowany przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich
- projekt umowy dla odbiorców będących dostawcami ścieków przemysłowych,
opracowany przez Kancelarie Prawne KonsultantówForum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.
A ponadto
- problematyka art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (budowanie przez inwestorów z własnych środków urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych i przekazywanie ich gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu) oraz analiza prawna roszczeń wysuwanych na podstawie powołanego przepisu,
- dopłaty do cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie,
- wody opadowe i roztopowe – możliwości i warunki naliczania oraz pobierania opłat za ich wprowadzenie do kanalizacji (stan obecny i planowany)

piątek 28 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej