cover

Artykuły

w dzienniku u

W Dzienniku Ustaw nr 87, poz. 603-610 z dn. 24 maja 2006 r. ukazało się szereg nowych rozporządzeń dot. zamówień publicznych:
- w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań,
- w sprawie kwotwartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
- w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
- w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów,
- w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu do odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym,
- w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
- w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

środa 7 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej