cover

Artykuły

Prezentujemy otrzymaną odpowiedź od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na pismo Stowarzyszenia

Prezentujemy otrzymaną odpowiedź od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na pismo Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej dotyczącą przepisów rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

środa 2 kwietnia 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej