cover

Artykuły

Uchwały rady gminy

Za "Gazetą Prawną" (nr 96 z 19.05.2003 r.) przytaczamy fragment rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody z dnia 29 stycznia 2001 r. (PN.II.0911-10/3/01, OSS 2001/3/88):
... "uchwała rady gminy ustalając, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, ceny na następujące usługi komunalne: za wodę, za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, za usługę pogrzebową podstawową, za wywóz nieczystości płynnych i za płukanie szamba, nie jest aktem prawa miejscowego ani też innym aktem prawnym podlegającym publikacji na mocy przepisu szczególnego. Dlatego nie podlega ona publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego".

niedziela 20 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl