cover

Artykuły

Kto pyta nie błądzi

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach

Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. "Kto pyta nie błądzi". Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum.

Czy można przerwać dostawę wody bez zachowania przepisów art. 8 ustawy dla przemysłowego odbiorcy wody zalegającego z opłatami (np. bez udostępnienia zastępczego punktu poboru wody)?
Piotr Kaczyński, MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. W przypadku odbiorców "przemysłowych" przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia zastępczego punktu poboru wody, gdyż cytowany przepis zawęża ów obowiązek do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tzw. odbiorca przemysłowy pobiera wodę dla celów działalności gospodarczej. Jednakże w tym miejscu powstaje pewien problem związany z definicją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W myśl art. 2 pkt 18 ustawy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oznacza nie tylko wodę przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, ale także każdą wodę używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni. Posługując się dyrektywami wykładni gramatycznej można dojść do wniosku, że w przypadku odcięcia dostaw wody - np. odbiorcy "przemysłowemu", który nie płacił należności za wodę i ścieki, a przedmiotem jego działalności gospodarczej jest np. produkcja żywności - przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.
Ponieważ takie stanowisko może być w praktyce przyjmowane przez poszczególnych odbiorców usług (produkujących np. żywność czy środki farmaceutyczne) - moim zdaniem - konieczna jest zmiana ustawy w tym zakresie. Nie można bowiem przyjąć jako zasady, iż odbiorca, który nie płaci należności za wodę, a produkuje żywność czy środki farmaceutyczne powinien posiadać zastępczy punk poboru wody. Zmiana tego przepisu znajduje dodatkowe uzasadnienie z uwagi na inne wątpliwości interpretacyjne (np. problem odległości udostępnienia, odpłatności).
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Czy w świetle zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę... gmina może samodzielnie, bez utworzenia własnego przedsiębiorstwa, zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej, prowadzić działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę? Moim zdaniem, taki przypadek nie został przewidziany w ustawie. Mamy więc kolejną "dziurę".
Andrzej Danilecki, Sanikom Lubawka
Stosownie do art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody mogą prowadzić przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jednocześnie przepis art. 2 pkt 4 ustawy przesądza podmiotowo, iż przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej (DzU Nr 101, poz.1178 ze zm.), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca tego rodzaju działalność. Zatem poza uregulowaniem ustawowym pozostaje kwestia prowadzenia przez gminę w sposób bezpośredni takiej działalności, np. poprzez referaty, sekcje, czy inne komórki organizacyjne usytuowane w strukturze organizacyjnej danej gminy.
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Jeżeli na decyzji dla odbiorcy odpadów, ważnej do dnia 31.12.2010 r., a wydanej w dniu 19.02.2002 r., znajdują się nieaktualne kody, czy konieczna jest aktualizacja tego dokumentu? Co należy zrobić jeżeli istnieje niezgodność w nadanych kodach pomiędzy wytwórcą a odbiorcą odpadów (np. odbiorca posiada wyszczególnioną grupę 160301, a wytwórca zgodnie z nowym rozporządzeniem, dla tego samego odpadu, stosuje kod 060404)? Co zrobić w przypadku występowania niezgodności w zakresie zakwalifikowania odpadów wynikających z różnic w decyzji posiadanej przez odbiorców a nowym rozporządzeniem stosowanym przez wytwórcę odpadów?
Urszula Cebula, Dariusz Żyła, RPWiK Chorzów
W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy, zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r., i zastępują zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane na podstawie ustawy o odpadach. Wobec tego, ustawodawca nie nałożył na "odbiorcę odpadów" aktualizacji stosownej decyzji w tym zakresie. Jest przy tym oczywiste (z uwagi na przepisy obowiązującego Rozporządzenia MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112, poz. 1206), że "odbiorca odpadów" winien stosować nowy katalog w oparciu o klasyfikację rodzajową.
Mirosław Krzyszczak, MPWiK Lublin, konsultant FORUM

Jak wg nowego Rozporządzenia z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, zakwalifikować odpady, które dotychczas figurowały pod kodem 190701?
Dariusz Żyła, RPWiK Chorzów
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 Dział II art. 3 ust. 38 lit. d) odcieki ze składowisk są ściekami, a więc nie stosuje się do nich przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 art. 2 ust. 2 pkt 5).
Mieczysława Szczepańska, RPWiK Zawiercie

Artykuł archiwalny (Przegląd Komunalny, nr 5/2002, www.abrys.pl)

środa 16 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl