cover

Artykuły

Zezwolenie na oczyszczalnie

Jedna z Gmin w województwie podlaskim uchwaliła, że przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych powinien dysponować pisemnym zapewnieniem konkretnie wskazanej stacji zlewnej o gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

Wojewoda podlaski stwierdził, że podjęta uchwała narusza prawo. W uzasadnieniu tłumaczy, iż regulacja wskazująca podmiotom uprawnionym do świadczenia usług komunalnych konkretne miejsce unieszkodliwiania takich odpadów, narusza zasadę generalności aktu prawa miejscowego.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 21.11.2012 r. „Zezwolenie na oczyszczalnie”

wtorek 8 stycznia 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej