cover

Artykuły

Zasady ustalania cen za usługi hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków w orzecznictwie prezesa UOKi

Wiele Gmin, Zakładów budżetowych oraz Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pozostaje w sporze przez wiele lat przez brak sprecyzowanych uregulowań prawnych dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków. W rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) brakuje dokładnych sprecyzowanych przepisów dotyczących hurtowego odbioru oraz oczyszczania ścieków. W 2014 roku w powyżej opisanej sprawie pojawiło się kilka wyroków Sądu Administracyjnego.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia: 14.12.2014 r. „Zasady ustalania cen za usługi hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków w orzecznictwie prezesa UOKiK”

wtorek 20 stycznia 2015


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej