cover

Artykuły

27 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z

Najważniejsze propozycje:
. uzupełnienie kategorii ścieków o zakres wynikający z dyrektywy Unii Europejskiej oraz dostosowanie definicji do ustawy Prawo wodne,
. wprowadzenie zasad zawierania umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową i sposobu ustalania ilości tych wód;
. ustalenie warunków i procedur przy występowaniu zarządców nieruchomości wielolokalowych z wnioskiem do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali;
. wprowadzenie zasady ustalania cen i stawek opłat w pierwszych 18 miesiącach działalności nowego przedsiębiorstwa;
. uzupełnienie procedur uchwalania wieloletnich planów rozbudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Źródło: "Wspólnota", nr 16/710, 7 sierpnia, s. 61

sobota 12 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej