cover

Artykuły

Nowelizacja Ustawy

Planowana nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. "Prawo wodne" ma umożliwić spółkom wodnym prowadzenie bez ograniczeń działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. Obowiązująca ustawa przewiduje, że działalność taka jest zastrzeżona dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych a spółki wodne mogą ją prowadzić do 31 grudnia br. Jednak obecnie projektowana nowelizacja przepisów chce pozostawić spółkom wodnym to uprawnienie bezterminowo.

wtorek 8 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej