cover

Artykuły

Skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska Stanisław Żelichowski, działając na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r., powołał Krajową Radę Gospodarki Wodnej w czerwcu 2002 r.
W skład Krajowej Rady wchodzą następujący członkowie:
mgr inż. Janusz Bielakowski, doc. dr inż. Paweł Btaszczyk, mgr inż. Jacek Bonenberg, prof. dr hab. inż. Władysław Buchholz, prof. dr hab. inż. Jan Dojlido, mgr Eugeniusz Grabowski, prof. Marek Jerzy Gromiec, mgr inż. Dariusz Gronek, mgr inż. Andrzej Jakubiec, prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek, prof. dr hab. inż. Janusz Kindler, dr. hab. inż. Zbigniew Kledyński, prof. dr hab. inż. Apolinary Leszek Kowal, prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski, prof. dr hab. inż. Rafał Mitaszewski, prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska, prof. dr inż. Marek Roman, doc. dr hab. Jerzy Rotko, doc. dr inż. Andrzej Sadurski, mgr Marek Skrzypek, prof. dr hab. inż. Henryk Słota, prof. dr hab. Andrzej Szczepański, doc. dr inż. Wojciech Szczepański, prof. dr hab. Andrzej Szujecki, dr inż. Jan Winter, mgr Józef Wiśniewski, prof. dr hab. Maciej Zalewski, prof. dr inż. Jan Zieliński.
Przewodniczącym Rady jest: prof. Marek Jerzy Gromiec, dr hab. inż. Zbigniew Kledyński wiceprzewodniczącym, a sekretarz mgr inż. Dariusz Gronek.

Zadania Rady
Do podstawowego zakresu działania Krajowej Rady, która w świetle ustawy Prawo Wodne stanowi organ opiniodawczo-doradczy prezesa Krajowego Zarządu, należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz ochrony przed skutkami suszy.
Zatem, Rada również będzie:
- przedstawiać propozycje oraz wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych dla ochrony przeciwpowodziowej,
- opiniować projekty planów związanych z planowaniem w gospodarce wodnej,
- opiniować projekty programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami,
- opiniować projekty aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami.

Biuletyn "Wodociągi Polskie" Nr 4, grudzień 2002

niedziela 6 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej