cover

Artykuły

Nowe władze Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie"

19 maja 2004 r. odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", na którym Rada przyjęła do wiadomości wygaśnięcie mandatu Witolda Sumisławskiego, wiceprezesa Izby, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji prezesa Wodociągów Wrocławskich.
Rada Izby przychyliła się również do wniosku dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2004 r. w związku z przejściem na emeryturę.
Na tle powyższych zmian odbyła się dyskusja nad składem Prezydium Rady Izby, w wyniku której podjęto uchwałę o rozpatrzeniu tego problemu na następnym posiedzeniu.
31 maja 2004 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Izby, na którym rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Izby złożył Roman Wiertelak.
Następnie rezygnację złożyli Ryszard Szambelańczyk - członek Prezydium i Andrzej Malinowski - wiceprezes Izby Wszystkie rezygnacje Rada Izby przyjęła.
Wobec nieobecności na posiedzeniu członka Prezydium Wojciecha Jassaka, dla umożliwienia powołania nowego składu całego Prezydium, zgłoszony został wniosek o jego odwołanie.
W wyniku tajnego głosowania wniosek został przyjęty.
Następnie przeprowadzone zostały wybory do władz Izby Gospodarczej .Wodociągi Polskie". W wyniku tajnego głosowania członkami Prezydium Rady zostali:
Prezesem Izby
- Paweł Chudziński z AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu, Wiceprezesami Izby
- Stanisław Drzewiecki z MWiK w Bydgoszczy i Ryszard Langer z MPWiK w Krakowie, Członkami Prezydium
- Andrzej Malinowski z PWiK w Dąbrowie Górniczej i Ryszard Szambelańczyk z PWiK we Wrześni.
Rada Izby postanowiła również, że w związku z przejściem dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego na emeryturę, funkcję tę z dniem 16 sierpnia 2004 r. obejmie Antoni Tokarczuk

sobota 12 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej