cover

Artykuły

Spotkanie z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

W dniu 11 marca 2002 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Bryx przyjął delegację w składzie prof. Marek Roman - prezes Zarządu Głównego PZITS, Roman Wiertelak - prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Józef Wiśniewski - dyrektor Izby. W spotkaniu uczestniczyła również Elżbieta Szyszko - wicedyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w UMiRM.
W czasie spotkania omówiono sprawy związane z wdrażaniem ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności opublikowania przepisów wykonawczych.
Uczestnicy spotkania uznali za celowe podjęcie prac zespołu roboczego, którego zadaniem będzie zebranie uwag odnośnie wdrażanych nowych przepisów i przedłożenie propozycji uzupełnienia, lub korekty ustawy.
W dalszej części spotkania minister Marek Bryx potwierdził przyjęcie Honorowego Patronatu nad 10 Międzynarodowymi Targami Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji "Wod-Kan'2002", a także zapoznał się z założeniami II Kongresu Wodociągowców Polskich i przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Kongresu.

Biuletyn "Wodociągi Polskie" Nr 1, marzec 2002

środa 9 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej