cover

Artykuły

Sprawozdanie z działalności Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" za okres III kadenc

5 listopada 1998 r. odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Zgromadzenie dokonało oceny działalności Izby za okres II kadencji i wybrało Radę Izby na III kadencję 1998-2001.
Rada Izby wybrana została w następującym 21-osobowym składzie: Jerzy Adamski z Kielc, Wojciech Charkiewicz z Warszawy, Jerzy Czysty z Kluczborka, Tadeusz Fijałka z Lublina, Władysław Grygiel z Puław, Beata Jilek z Zielonej Góry, Stanisław Kozłowski z Dzierżoniowa, Jan Kubień z Ustronia, Zbigniew Maksymiuk z Gdańska, Andrzej Malinowski z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Morkowski z Konina, Tadeusz Pilarski z Jastrzębia Zdroju, Witaliasz Rychlik z Suwałk, Edward Smentek z Bydgoszczy, Bogumiła Stawińska z Piły, Witold Sumisławski z Wrocławia, Ryszard Szambelańczyk z Wrześni, Marek Wieluniecki z Częstochowy, Roman Wiertelak z Kalisza, Jan Zdunek z Koszalina oraz Tadeusz Zuber z Katowic.
W dniu wyborów Rada Izby odbyła swoje pierwsze w kadencji posiedzenie i dokonała wyboru Prezesa Izby, dwóch Wiceprezesów i dwóch członków Prezydium. Prezesem Izby został ponownie Roman Wiertelak. Wiceprezesami zostali wybrani Tadeusz Fijałka i Marek Wieluniecki, zaś członkami Prezydium Jerzy Adamski i Beata Jilek.
W trakcie kadencji nastąpiły zmiany zarówno w składzie Rady Izby, jak i w Prezydium Rady. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji prezesa bądź dyrektora firmy, ustało członkostwo w Radzie Izby kolegów: Jerzego Adamskiego (20.08.1999 r.), Edwarda Smentka (20.08.1999 r.), Jana Zdunka (14.12.1999 r.) i Wojciecha Charkiewicza (16.05.2001 r.).W miejsce ww. kolegów w skład Rady Izby weszli: Zygmunt Jasnoch z Kołobrzegu (12.08.1999 r.),Wojciech Jassak z Ełku (12.08.1999 r.), Mirosław Nodżak z Przemyśla (18.02.2000 r.).
W związku z ustaniem członkostwa w Radzie kolegi Wojciecha Charkiewicza, w maju 2001 r., a zatem na kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji całej Rady Izby, postanowiono tego miejsca nie uzupełniać i Rada Izby zakończyła swoją kadencję w 20-osobowym składzie.
Członkowie ustępującej Rady rekrutowali się z następujących województw: śląskiego 5 osób, wielkopolskiego 4, lubelskiego 2, dolnośląskiego 2 i po jednej osobie z opolskiego, lubuskiego, pomorskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Zważywszy, że Jerzy Adamski był również członkiem Prezydium Rady, powołano w jego miejsce, Uchwałą z 12 października 1999 r., Witolda Sumisławskiego.
W okresie kadencji, odbyły się zgodnie z wymogami Statutu, następujące Walne Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie":
26 marca 1999 r. - sprawozdawcze, 21 marca 2000 r. - sprawozdawcze, 27 marca 2001 r. - sprawozdawcze i dzisiejsze - sprawozdawczo-wyborcze.
W okresie kadencji Walne Zgromadzenie dokonało dwukrotnie zmian w Statucie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Uchwałą z dnia 26 marca 1999 r. Walne Zgromadzenie wyodrębniło dwa rodzaje członkostwa w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie", a mianowicie członkostwo zwyczajne i stowarzyszone. Dla firm, które związane są z naszą branżą, ale nie zajmują się bezpośrednio działalnością w zakresie eksploatacji wodociągów, kanalizacji lub oczyszczalni ścieków, przewidziany jest status członka stowarzyszonego. Natomiast uchwałą z 21 marca 2000 r. Walne Zgromadzenie dokonało sprecyzowania uprawnień statutowych Rady Izby o punkt: "zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) przedkładanego przez Dyrektora Izby". Zapis ten jest konsekwencją wyraźnego rozgraniczenia działalności statutowej i gospodarczej Izby i powstał z inspiracji organów kontroli skarbowej.
Realizując obowiązki statutowe i swoje programy działania, Rady Izby odbyła w III kadencji następujące ilości posiedzeń: 

Rok 1998 1999 2000 2001
Liczba posiedzeń 1 6 5 4
Ilość podjętych uchwał 2 29 27 25


Posiedzenia Rady Izby odbywały się głównie w Bydgoszczy i w Warszawie, ale także w Poznaniu i w Rzucewie k. Gdańska. Na posiedzeniach, Rada zajmowała się sprawami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Izby oraz merytorycznymi, dotyczącymi realizacji zatwierdzanych corocznie przez Walne Zgromadzenie, programów działania. Problematyka wzbogacana była również o aktualne problemy występujące w branży i wymagające zajęcia stanowiska, bądź też działań ze strony Rady. Co roku składając sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Rada Izby uzyskiwała absolutorium.
W okresie ostatniej kadencji odnotowaliśmy dalszy wzrost liczby członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".
Liczba naszych członków w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

Rok 1998 1999 2000 2001
Zwyczajnych 321 349 358 376
Stowarzyszonych - 8 11 16
Razem 321 357 369 392


W okresie sprawozdawczym ubyło z Izby 11 członków:

Rok 1999 2000 2001
Rezygnacja w związku ze zmianami organizacyjnymi 2 1 1
Nieopłacanie składek - 2 6
Razem 2 3 6


Wśród 7 firm, które skreślono z listy członków na skutek nieopłacania składek znalazły się niestety, cztery firmy wodociągowe. Należy w tym miejscu podkreślić, że składka z tytułu przynależności do Izby nie jest wysoka. Wynosi rocznie 1.000 zł i nie uległa podwyższeniu od chwili powołania Izby, to jest od 9 lat. Z satysfakcją natomiast należy odnotować fakt, że do Izby należą wszystkie liczące się w kraju firmy wodociągowe. Potencjał naszych członków w produkcji wody szacujemy na 85% ogółu miejskich dostaw w Polsce.
Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy autentyczną i kompetentną reprezentacją naszej branży. Tak jesteśmy postrzegani nie tylko w kraju, ale również za granicą. Stanowimy jedną z najliczniejszych organizacji samorządu gospodarczego zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Wyrazem naszej pozycji w tej organizacji jest między innymi, ponowny wybór Prezesa Izby Romana Wiertelaka do Prezydium RIG na kadencję 2001-2005. W Krajowej Izbie Gospodarczej reprezentowani jesteśmy również w Komitecie Ochrony Środowiska. W pracach tego gremium czynny udział brał nasz kolega, Tadeusz Zuber z Katowic.
Izba nasza jest także członkiem organizacji międzynarodowych. Od 1994 r., jako członek stowarzyszony, należymy do Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę - IWA z siedzibą w Londynie, a od października 1998 r., jako członek obserwator do "Eureau" - Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Zaopatrzenia w Wodę i Usług Ściekowych w Brukseli. W organizacji tej członkiem Komitetu Wykonawczego jest z naszego ramienia Zbigniew Maksymiuk. Witold Sumisławski z kolei, reprezentuje Izbę w Komisji ds. Wody, a Andrzej Malinowski w Komisji ds. Ścieków.
Jako organizator targów należymy również do Polskiej Korporacji Targowej w Poznaniu.
Mówiąc o kontaktach międzynarodowych należy także wymienić naszą współpracę ze szwedzkimi organizacjami wodociągowymi VAV i SWD. W wyniku tej współpracy, powstał w 2002 r., opracowany przez ekspertów szwedzkich i za środki rządu szwedzkiego "Program rozwoju Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Z niektórych jego propozycji korzystamy, choć obiektywnie należy stwierdzić, że nie zawiera on żadnych odkrywczych strategii.
Nawiązaliśmy również bardzo interesujące kontakty z Ambasadą Brytyjską w Polsce, a w szczególności z pracownikami Sekcji Handlowej i z Konsulem Generalnym w Polsce Michaelem Dayenportem. Mieliśmy zaszczyt gościć w maju 2000 r., w siedzibie naszej Izby, ówczesnego Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Johna Mac-Gregora, który towarzyszył grupie biznesmenów brytyjskich odwiedzających Polskę w ramach tzw. Misji Wodnej. Mieliśmy również wtedy okazję poznać Dyrektora British Water Davida Neil-Gallachera. Kontynuacją tego bydgoskiego spotkania była wizyta w Wielkiej Brytanii 40 osobowej grupy członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".
Najważniejsze dla nas wydarzenia, w minionej kadencji to niewątpliwie:
Pierwszy Kongres Wodociągowców Polskich i zespół działań związanych z uchwaleniem i wdrażaniem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Inicjatorem zorganizowania Kongresu Wodociągowców Polskich była Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie". Jego współorganizatorem było również Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Kongres odbył się w dniach 16-17 września 1999 r. Przygotowany został przez Komitet Organizacyjny, na którego czele stanął prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" Roman Wiertelak oraz Biuro Kongresu, kierowane przez dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego. W Kongresie udział wzięło około 800 osób, reprezentujących firmy wodociągowe, przedstawiciele środowiska naukowe oraz niektóre firmy producenckich. Podkreślić należy wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny Kongresu. Przygotowane na Kongres referaty zostały wygłoszone przez: Witolda Sumisławskiego nt. "Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe w przededniu wejścia do Unii Europejskiej" i Stanisława Słowika nt. "Projekt ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków". Referaty te stanowiły platformę do szerokiej i interesującej debaty.
Kongresowi towarzyszyły również, tematycznie z nim związane inne imprezy: wystawa malarstwa Aqua fons vitae (Woda źródłem życia) z udziałem 124 twórców z całego kraju, na której zaprezentowano 400 prac oraz wspaniałe widowisko plenerowe "Światło, Woda, Dźwięk". Kongres objął swym Patronatem Honorowym Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Poza listem wystosowanym do uczestników Kongresu, w dniu 2 grudnia 1999 r. osobiście przyjął w swoim gabinecie delegację Izby w składzie: Roman Wiertelak, Witold Sumisławski i Józef Wiśniewski.
Wysłuchał sprawozdania z Kongresu i żywo interesował się problemami nurtującymi naszą branżę, w tym przebiegiem prac legislacyjnych nad ustawą wodociągową.
Warto podkreślić, iż z okazji Kongresu, z inspiracji Rady Izby, Prezydent RP nadał 4 ordery i 15 innych odznaczeń państwowych wybitnym przedstawicielom firm wodociągowych.
Realizując kadencyjny program, w styczniu 1999 r. Rada Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" przedłożyła na ręce Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dokument stanowiący próbę określenia założeń do przyszłej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, inicjując w ten sposób jej przygotowanie. Ustawa, jak wszyscy wiemy, stała się niezbędna wobec utraty aktualności delegacji ustawowych prawa wodnego, które nie uwzględniało zmian w formule własności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz z powodu braku ich spójności z innymi aktami prawnymi.
Inicjatywa naszej Izby znalazła pełne uznanie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który podjął się opracowania rządowego projektu ustawy. Należy z satysfakcją podkreślić, że w czasie całego procesu legislacyjnego Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" miała możliwość opiniowania kolejnych projektów ustawy. Za duży sukces, a również wyraz uznania rangi Izby należy potraktować zaproszenie naszych przedstawicieli, prezesa Izby Romana Wiertelaka i dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego, do udziału w pracach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Znając sposób procedowania legislacyjnego, jest oczywiste, że nie wszystkie zgłaszane przez nas uwagi i opinie zostały uwzględnione przez Komisję. Nie możemy zatem wyrazić pełnego zadowolenia ze wszystkich uregulowań tejże ustawy. Podkreślić jednak należy, że szereg naszych postulatów zostało uwzględnionych. W wielu sprawach udało się nam skutecznie odwieść Komisję od przyjęcia szeregu niebezpiecznych postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej i organizacji reprezentujących właścicieli nieruchomości.
Przedstawiciele naszej Izby uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej, a także Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęconych projektowi ustawy. Procedura obrad Komisji Sejmowej jest jednak bardzo sformalizowana i wnioski na Komisji mogą być zgłaszane wyłącznie przez posłów lub senatorów. Osoby doradzające mogły wyłącznie liczyć na przyjęcie zgłaszanego wniosku poprzez posła lub senatora. Stąd też wiele naszych postulatów przekazywaliśmy członkom Komisji w fazie przygotowań do kolejnych posiedzeń. Nasze wspólne, z przedstawicielami Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wysiłki, mam tu na myśli prezesa Dionizego Będę i dyrektor Elżbietę Szyszko, dotyczyły między innymi ustalenia zarządu gminy jako organu zatwierdzającego opłaty. Postulat ten znalazł nawet uznanie Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Niestety na skutek błędu w procedurze legislacyjnej nie został dopuszczony do głosowania po trzecim czytaniu projektu w Sejmie.
Mówię o tych sprawach tak szczegółowo, by uzmysłowić Państwu złożoność procedur i ograniczoną możliwość lobbingu w decydującej fazie uchwalania ustawy. Tym bardziej, że Sejm reprezentowany był przez liczne grono posłów samorządowców, broniących z całą determinacją uprawnień rad gmin. Niezależnie od faktu, iż niektóre zapisy ustawy nie są dla firm wodociągowych wygodne, samo jej powstanie, jako aktu regulującego działalność naszej branży, jest wielkim sukcesem Izby. Jest naszym sukcesem.

Po uchwaleniu 7 czerwca 2001 r., ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Izba podjęła szereg działań zmierzających do udzielenia przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym pomocy w jej wdrożeniu. Od wielu miesięcy prowadzimy w Izbie szkolenia dotyczące standardów regulacji usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Zostały one opracowane przez Radę ds. standardów przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Naszą Izbę reprezentował w niej dyrektor Józef Wiśniewski. Przeszkoliliśmy systemem seminaryjnym 401 osób. Realizując postulaty członków Izby zorganizowaliśmy dwa spotkania strefowe poświęcone ustawie. Jedno odbyło się w Ustroniu przy obecności 100 uczestników, a drugie w Ełku, z udziałem 80 uczestników. Dla ułatwienia procesu wdrożenia Ustawy Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" wydała książkę "Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem" zawierającą teksty przepisów związanych z tą problematyką. Obecnie Izba współpracuje z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w opracowaniu niektórych przepisów wykonawczych. Po ich przyjęciu przez Radę Ministrów i opublikowaniu Izba przeprowadzi cykl szkoleń z tego zakresu.
W czasie minionej kadencji bacznie również śledziliśmy prace nad ustawą "Prawo wodne". Szczególnie bulwersujące były proponowane w projekcie tej ustawy stawki opłat za szczególne korzystanie ze środowiska. Izba przygotowała w tej sprawie szereg krytycznych wystąpień skierowanych między innymi do Sejmu i Ministra Środowiska. W dniu 16 czerwca 2000 r. zorganizowaliśmy w Koszalinie spotkanie przedstawicieli Izby z Przewodniczącym Sejmowej Podkomisji ds. ustawy "Prawo wodne" Posłem Jerzym S. Madejem. Na tym spotkaniu, po raz kolejny, przedstawione zostały nasze uwagi do ustawy. W jego wyniku, prezes Izby Roman Wiertelak i dyrektor Józef Wiśniewski zostali zaproszeni do udziału w pracach Komisji. Nasze protesty tamże, spowodowały między innymi, że rozdział o opłatach za szczególne korzystanie ze środowiska został wyłączony z ustawy "Prawo wodne". Niestety, już bez naszego udziału, niejako za zamkniętymi drzwiami, Ministerstwo Środowiska nie dając za wygraną, przeniosło te regulacje prawne do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska". Dziś w tej kwestii prowadzimy walkę o zapisy rozporządzenia Rady Ministrów ustalającego drastyczne opłaty za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków.
To nie jedyne nasze działania związane z legislacją. Wspomnieć również należy o wystąpieniach dotyczących podatku od nieruchomości, kas fiskalnych, czy też Rozporządzenia Ministra Zdrowia w. sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Szerzej o tych i innych wystąpieniach informowaliśmy Państwa w sprawozdaniach rocznych oraz w pismach i w publikacjach.
Nasze krytyczne uwagi, jak i problemy branży znajdowały swoje miejsce na łamach czasopism takich jak Tygodnik "Wspólnota", Przegląd Komunalny i Gazeta Prawna.
Stałym miejscem informacji o Izbie i problemach branży jest wydawany przez Izbę Kwartalnik "Wodociągi Polskie".
To nie jedyne wydawnictwo periodyczne Izby. Co roku wydajemy również "Bank Danych o producentach i firmach usługowych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej". Dużą pomoc w pozyskiwaniu informacji stanowi również przygotowywana dwukrotnie w roku "Informacja o opłatach za wodę i odprowadzane ścieki". Izba nasza włącza się corocznie w organizację branżowych sympozjów i konferencji. Wspieramy je organizacyjnie i finansowo.
W okresie kadencji przekazaliśmy na organizację sympozjów i konferencji następujące kwoty:

Rok

Nazwa konferencji

Kwota
1999 - Kongres Wodociągów Polskich - Bydgoszcz
- Ochrona środowiska, zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie ścieków w Szwecji i w Polsce - Wrocław
Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków - Katowice
350000 zł
4000 zł
4000 zł
2000 - Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód"
- Polsko-Duńska Konferencja Woda-Człowiek-Środowisko-Współczesność - Kołobrzeg
10000 zł
8600 zł
2001 - Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód" - Gdańsk
- IV Zjazd Wodociągowców Polskich POLWOD'01 - Łódź
5000 zł
5000 zł


Łącznie przekazaliśmy na organizację konferencji i sympozjów kwotę 586.600 zł.
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" jest twórcą i jedynym sponsorem Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych. W okresie kadencji przekazaliśmy na działalność Fundacji kwotę 160.000 zł. Część tych pieniędzy zasiliła organizację wym. wyżej konferencji.
Środki Fundacji wykorzystane również zostały na pomoc finansową w wydaniu takich książek jak "Technologia usuwania i unieszkodliwiania osadów z uzdatnienia wody", "Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych", "Vademecum bezwykopowych technologii budowy, renowacji, napraw i wymiany rurociągów i instalacji podziemnych ". Wszystkie te wydawnictwa członkowie Izby otrzymali bezpłatnie. Fundacja wspierała także badania naukowe np. na temat usuwania związków organicznych i manganu z wody w procesie koagulacji kontaktowej, prowadzonych na Politechnice Zielonogórskiej.
Realizując swoje zadania statutowe Izba podejmuje także działania dla upowszechnienia wiedzy o najnowocześniejszych technikach stosowanych w branży. Temu celowi służą między innymi organizowane corocznie Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Impreza ta jest niezwykle wysoko oceniania przez wystawców, jak i zwiedzających. Targi nasze odwiedzane byty także przez tak znamienitych gości jak:
Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezydenta RP Edwarda Szymańskiego, Ministra Środowiska Antoniego Tokarczu-ka, wiceprezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Dionizego Będę, Ambasadora Szwecji w Polsce Stefana Noreena, przedstawicieli Ambasady Wielkiej Brytanii, przedstawicieli władz województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy, posłów i senatorów.
W rankingu Polskiej Korporacji Targowej, której Izba jest członkiem, plasujemy się corocznie na drugiej pozycji w grupie targów ekologicznych.
Wielkość naszych Targów zorganizowanych w minionej kadencji przedstawia się następująco:

Rok Powierzchnia łącznie 
w m2
Ilość wystawców łącznie W tym ilość wystawców zagranicznych
1999 9116 350 30
2000 9357 357 31
2001 8075 298 19


Izba nasza występowała również w roli wystawcy.
W dniach 25-27 października 2000 r. braliśmy udział w Targach "Wasser Berlin' 2000". Na zorganizowanym przez Izbę, liczącym ponad 100 m2, stoisku wystawiły się wraz z nami nasze firmy członkowskie: Fabryka Wodomierzy i Zegarów "Metron" z Torunia, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne PWP z Warszawy, Fabryka Armatur "Ja-far" z Jasła, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Instmet z Tuszyna, Firma Alter z Tarnowa Podgórnego i PTS z Rabki. Stoisko nasze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas goście krajowi i zagraniczni, a także przedstawiciel Ambasady Polskiej w Berlinie, attache handlowy Marek Kudła.
Ponownie wystawiliśmy się w Berlinie, tym razem na stoisku informacyjnym Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", z okazji Światowego Kongresu Wody. Odbywał się on w dniach od 15 do 18 października 2001 r.
Szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy o branży wodociągowo-kanalizacyjnej za granicą spełniają organizowane przez Izbę wyjazdy zagraniczne naszych członków. W 2000 r. głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniem niektórych sprywatyzowanych firm wodociągowych na terenie Wielkiej Brytanii. Odbyły się również spotkania z British Water oraz w Ambasadzie Polskiej w Londynie. To ostatnie, z udziałem Ministra Pełnomocnego Piotra Rozerskiego. Ponadto w 2000 r. z grupą wodociągowców zwiedziliśmy Światową Wystawę Expo w Hannoverze i firmę Meinecke w Laatzen. W tym roku odwiedziliśmy producentów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, firmy: Flowtite Rohre koło Drezna w Niemczech, Inter App w Rotkreutz, Sistag Absperrtechnik w Eschenbach, Straub wWangs, wszystkie w Szwajcarii oraz siedzibę Inter App we Wiedniu. Odwiedziliśmy również firmę GW-Borsodyiz w Miszkolcu na Węgrzech. Zajmuje się ona zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków w 109 gminach regionu. Udział w jej zarządzaniu ma niemiecki operator, firma Gelsenwasser.
Realizując swoje zadania statutowe Izba służyła również swoim członkom pomocą poprzez doradztwo w sprawach prawnych, ekonomicznych i technicznych. Corocznie Biuro Izby wydaj e około 150 pisemnych opinii i wyjaśnień. Ponadto corocznie udziela kilkuset wyjaśnień telefonicznych. Zapytania kierowane do Izby są szczegółowo analizowane i często są one inspiracją dla Biura Izby do występowania do władz centralnych oraz podejmowania interwencji. Rocznie opracowywanych jest około 40 takich zapytań i interwencji. Niektóre problemy są również przedmiotem rozpatrywania przez zespoły doradcze powołane przy Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie", w skład których wchodzą specjaliści z naszych firm - członków Izby. Aktualnie działają następujące zespoły doradcze: ds. prawnych, ds. ekonomicznych, ds. wody i ds. ścieków.
Istotnym zadaniem Izby jest prowadzenie seminariów i kursów dla różnych grup zawodowych zatrudnionych w wodociągach.

Rok

Tematyka

Ilość przeszkolonych

1999 1. Konferencja nt. podatku dochodowego od osób prawnych oraz ubezpieczeń społecznych.
2. Seminarium dla radców prawnych.
3. Konferencja na temat eksploatacji pomp.
4. Seminarium dla członków Rad Nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
5. Bhp dla pracodawców.
6. Bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
7. Kursy na temat zastosowania nowoczesnych metod i aparatury pomiarowej w analityce ścieków.
8. Kurs monterów zewnętrznej sieci wod.-kan.
9. Kurs operatorów obsługi i eksploatacji samochodów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
10. Kurs operatorów urządzeń.
47
67
50
43
11
48
46
52
39
30
2000 1. Seminarium w zakresie eksploatacji pomp dla dozoru technicznego
2. Warsztaty szkoleniowe pt. Filozofia i technika obsługi klientów
3. Seminarium w zakresie standardów regulacji ekonomicznych dla trenerów.
4. Seminarium dla członków rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
5. Seminarium dla dyrektorów ds. eksploatacji w zakresie eksploatacji pomp.
6. Seminarium. Sekretariat l linia marketingu.
7. Seminarium w zakresie standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
8. Seminarium w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
9. Kurs eksploatacji pomp dla pracowników obsługi.
10. Kurs operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków.
11. Kurs konserwatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
114
117
11
18
35
14
69
44
74
30
38
2001 1. Seminarium w zakresie standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Warsztaty szkoleniowe pt. Filozofia i technika obsługi klientów.
3. Bhp dla osób kierujących pracownikami.
4. Bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
5. Seminarium dla członków rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Seminarium w zakresie postanowień ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
7. Seminarium w zakresie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Kurs operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków.
9. Kurs operatorów obsługi i eksploatacji samochodów do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
332
57
30
111
46
30
70
40
33

Łącznie w okresie kadencji w szkoleniach i seminariach uczestniczyło 1746 osób.
 
Mówiąc o działalności Izby nie sposób pominąć jej gospodarki finansowej. Podstawowe dane ekonomiczne obrazuje tabela:

Lp. Rok Przychody
w tym składki
Koszty Wynik
1 1999 4.196.383,00
351.100,00
3.366.063,00 830.320,00
2 2000 4.568.889,00
366.600,00
3,462.458,00 1.106.431,00
3 2001 (przewidywane wykonanie) 4.140.600,00
380.000,00
3.305.000,00 835.600,00


W czasie III kadencji Rady znacznie wzrósł majątek Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Na koniec 1998 suma aktywów wynosiła 2.257 tyś., natomiast na 51 grudnia 2000 r. wzrosła ona do 5.976 tyś. zł. Na koniec 2001 roku powinna przekroczyć 4,5 min złotych.
Za działalność finansową i statutową Izby odpowiada Dyrektor Izby, który zadania te realizuje przy pomocy pracowników Biura Izby.
Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników obrazuje tabela:

Lp. Rok  Zatrudnienie w etatach
Wykształcenie pracowników
Wyższe Średnie
1 1999 9,5 6,5 3
2 2000 11,5 9,5 2
3 2001 11,5 10,5 1


Z satysfakcją można stwierdzić, że Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" w okresie I - II kadencji 1998-2001 uczyniła dalszy krok w kierunku rozwoju organizacyjnego i podniesienia swojej rangi zarówno w kraju, jak i za granicą. Wypracowaliśmy pozycję, dzięki której mogliśmy uczestniczyć aktywnie w procesie legislacyjnym związanym z przygotowaniem i uchwaleniem dwóch niezwykle istotnych dla branży ustaw. Umocniliśmy naszą współpracę z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Bardzo ściśle współpracujemy z naszą bratnią organizacją Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Częściej pisze się o naszych problemach na łamach prasy centralnej i w czasopismach fachowych. Powiększyliśmy na zasadach pełnej dobrowolności liczbę naszych członków. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Zatrudniamy w Biurze Izby coraz wyżej wykwalifikowaną kadrę i stale podnosimy jakość świadczonych usług.
Jesteśmy organizacją w pełni demokratyczną, niezależną finansowo. Ta niezależność pozwala nam na swobodne, autonomiczne wyrażanie poglądów. Zrzeszając ponad 85% potencjału producentów wody w miastach polskich, stanowimy niekwestionowaną reprezentację branży. Te sukcesy są zasługą nas wszystkich, tych którzy aktywnie działają na rzecz integracji i rozwoju naszej branży. Jest to również zasługa dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego i pracowników Biura Izby, którzy włożyli wiele wysiłku i zaangażowania w realizacje odpowiedzialnych zadań Izby.
Kończąc chciałbym gorąco podziękować Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a w szczególności wiceprezesowi Dionizemu Będzie i dyrektor Elżbiecie Szyszko, za zawsze życzliwą i owocną współpracę i obronę naszych interesów.
Dziękuję wszystkim członkom Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" za pomoc w realizacji zadań Izby i wspieranie moich działań jako Prezesa Izby.
Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.

poniedziałek 7 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej