cover

Aktualności

Po przekazaniu taryfowania wody do samorządów zostanie wprowadzony mechanizm ograniczający nadmierny wzrost cen

Po przekazaniu taryfowania wody do samorządów wprowadzony będzie mechanizm ograniczający nadmierny wzrost cen - poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

piątek 10 maja 2024

czytaj więcej



Jednostki samorządy terytorialnego mają obowiązek przekazania danych dotyczących nieczystości ciekłych do 30 kwietnia

Do 30 kwietnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska oraz do Wód Polskich, danych o gospodarowaniu nieczystości płynnych.

wtorek 30 kwietnia 2024

czytaj więcej



Rząd szykuje metamorfozę w kwestii zatwierdzaniu taryf za wodę

Ministerstwo infrastruktury zajmuje się przeglądem zasad dotyczących zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Wyniki analizy mają pomóc w modyfikacji tego procesu.

poniedziałek 29 kwietnia 2024

czytaj więcej



Wody deszczowe i opadowe- problemy związane z naliczaniem należności

Problem należności związany z wodami opadowymi i roztopowymi spoczywa głównie na gminach. W ustawodawstwie brakuje bowiem konkretnych podstaw prawnych do naliczania opłat za odprowadzanie tych wód.

niedziela 28 kwietnia 2024

czytaj więcej



Kolejne możliwości zbierania deszczówki- dofinansowanie do 10 tys. złotych.

Zbieranie wody deszczowej, do której potrzebne są specjalne pojemniki lub instalacje, będzie możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie do 10 tys zł. .

sobota 27 kwietnia 2024

czytaj więcej



Wysokie koszty podłączenia do kanalizacji sanitarnej

W przypadku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy mieć na uwadze dość wysokie koszty. Takie zadanie ciąży na właścicielach, którzy mają obowiązek podłączenia do sieci.

piątek 26 kwietnia 2024

czytaj więcej



Korzystanie z abisynek może kosztować działkowców nawet 5 tys. złotych lub areszt.

Użytkownicy ROD, aby mogli korzystać z abisynek muszą posiadać odpowiednie na ten cel pozwolenie. W przypadku niedotrzymania wymaganych procedur grozi im kara finansowa w wysokości do 5 tys. zł lub areszt. 

czwartek 25 kwietnia 2024

czytaj więcej



Dostęp do usług wodnych

Ustawa Prawo Wodne systematyzuje przepisy związane z zagwarantowaniem dostępu do usług wodnych. Gwarantują one gospodarstwom domowym, firmom, podmiotom użyteczności publicznej oraz prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód.

środa 24 kwietnia 2024

czytaj więcej



Zmiana wzorów oświadczeń składanych za usługi wodne

Modyfikacje opłat za usługi wodne zostały wprowadzone w związku z ustawą o rewitalizacji rzeki Odry. Konieczne było zastosowanie nowych wzorów oświadczeń składanych do Wód Polskich, dotyczących opłat związanych z usługami wodnymi.

wtorek 23 kwietnia 2024

czytaj więcej



Kwestie związane z podatkiem od nieruchomości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nie dotyczy opłat związanych z budowlami wchodzącymi w skład infrastruktury krytycznej wodociągowej i kanalizacyjnej.

poniedziałek 22 kwietnia 2024

czytaj więcej




Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej