cover

Aktualności

Na stronie Ministerstwa Środowiska

Na stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano ciekawy materiał "Zestawienie uwag z konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego".
Materiał jest szczególnie interesujący ze względu na wyszczególnienie uwag oraz nazw instytucji je proponujących wraz z adnotacją o przyjęciu lub nie.

poniedziałek 3 lipca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej