cover

Warto przeczytać

Taryfy za wodę i ścieki pod znakiem zapytania

10 października 2017 roku Rada Ministrów, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zakres zmian u.z.z.w. zawarty w projekcie jest tożsamy z propozycjami zawartymi w pierwszej wersji projektu. Docelowo Wody Polskie uzyskają kompetencje do opiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf oraz rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi oraz odbiorcami usług, dotyczącymi zawierania umów, odcięć oraz warunków przyłączania do sieci. Więcej można przeczytać w poniższych artykułach:

Więcej: Gazeta Prawna z dnia: 11.10.2017 r. ”Taryfy za wodę i ścieki pod znakiem zapytania”
Rzeczpospolita z dnia 19.10.2017 r. „Marcin Bejm o zmianach w funkcjonowaniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę”
Portal Samorządowy z dnia 12.10.2017 r. „Regulator cen wody. Zmiany w projekcie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zaskoczyły wodociągowców”
 

poniedziałek 23 października 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej