cover

Warto przeczytać

Wody Polskie odmawiają zmiany aktualnie obowiązującej taryfy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach dostał odmowną decyzję od Wód Polskich w Szczecinie w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych i ustalenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek ten wpłynął do Wód Polskich dnia 16 kwietnia 2020 r. Wody Polskie uzasadniały swoją decyzję tym, iż Przedsiębiorstwo nie wykazało w sposób należyty i konieczny, istnienia dostatecznych przesłanek przemawiających za skróceniem okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police i zatwierdzeniem nowej w kształcie postulowanym we wniosku.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 27.10.2020 r. „Wody Polskie nie zgadzają się na nowe taryfy”
oraz
Portal Samorządowy z dnia 26.10.2020 r. „Wody Polskie blokują podwyżkę gminnych opłat”.

czwartek 12 listopada 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej