cover

Warto przeczytać

Gospodarka ściekowa na obszarach podmiejskich


Na problemy zanieczyszczania środowiska ściekami dla dużych skupisk ludności, odpowiada krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych wraz z przepisami unijnymi. Obecnie zauważalny jest trend migracji mieszkańców aglomeracji na tereny podmiejskie. Stopień skanalizowania takich obszarów jest zdecydowanie niższy i ulega poprawie z roku na rok. Raporty Najwyższej Izby Kontroli o odprowadzaniu ścieków w gminach wskazują, że duże ilości ścieków z terenów zarówno miejskich jak i wiejskich nadal trafiają do wód i gleby. Dane GUS wskazują, że z oczyszczalni ścieków korzystało w 2021 roku tylko 78,1% ludności.

Więcej:
Portal komunalny- czasopismo Wodociągi - Kanalizacja nr 11/2022 (225) autor Helena Goderska, „Gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych”
 

niedziela 11 grudnia 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej