cover

Warto przeczytać

Z kim należy podpisywać umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków w budynku wielolokalowym?

 

Wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych obserwowana jest problematyczna strefa dotycząca sektora zawierania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynkami zawierającymi kilka lokali. Według art. 6 ust. 5 u.z.z.w. zawarcie umowy następuje z właścicielem lub zarządcą w budynku. Zapis w ustawie mówiący o zarządcy przysparza problemów w interpretacji z uwagi na fakt, że umowę można unieważnić, jeśli została zawarta z niewłaściwą stroną. W momencie nieprawidłowego ustalenia stron umowy, następuje sytuacja, w której taka umowa nigdy nie została podpisana. Niesie to ze sobą ryzyko związane z brakiem możliwości odzyskania zapłaty za świadczone usługi.

Więcej:
Portal Jerzmanowski AQUA z dnia: 29 maja 2023 r., „Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?”
http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/analizy-prawne/877-zarzadca-budynek-wielolokalowy

czwartek 1 czerwca 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej