cover

Warto przeczytać

Kto ma płacić za przyłącze

W artykule konsekwencje uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Autor: Marek Wielgo Szerzej: Gazeta Wyborcz...

wtorek 10 maja 2005

czytaj więcejPo uchwaleniu przez Sejm w dniu 22.04.05 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym... w prasie ukazały

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 22.04.05 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym... w prasie ukazały się różnego rodzaju artykuły mówiące o zmianach spowodowanych tą nową regulacją prawną.

piątek 29 kwietnia 2005

czytaj więcejZmiany w ustawie o odpadach – wprowadzone i przygotowane, w 2004 r.

Rok 2004 jest trzecim rokiem obowiązywania Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w którym w dalszym ciągu wprowadzano w niej zmiany. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie były wydane nowe lub zmieniane już obowiązujące rozporządzenia. Przygotowywane są też kolejne zmiany tej ustawy. Artykuł przedstawia dotychczasowe zmiany w ustawie, nowe rozporządzenia oraz przygotowywane zmiany.

sobota 12 marca 2005

czytaj więcejSprawdzanie i weryfikacja wniosku o ustalenie taryf

Koniec roku to często okres przygotowywania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych nowych taryf. Są one przedkładane radzie gminy, a ta przekazuje je wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi, który sprawdza i weryfikuje wniosek taryfowy. Artykuł przedstawia przedmiot, zakres i cel, który powinno zawierać sprawozdania i weryfikacji wniosku oraz metodykę ustalania taryfowych cen i stawek.

piątek 11 marca 2005

czytaj więcejGospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w Polsce – wymagania formalno-prawne i sposoby użytk

Mimo dających się zauważyć wielu pozytywnych zmian, zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych cięgle stanowi w Polsce najpoważniejszy problem użytkowników oczyszczalni. Autorzy artykułu próbują przedstawić rozwiązanie tego problemu.

czwartek 10 marca 2005

czytaj więcejZagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy

Zagospodarowanie wód opadowych charakteryzuje pewna wyjątkowość na tle pozostałych systemów infrastruktury technicznej. Przede wszystkim bez jakiegoś rozwiązania zagospodarowania wód opadowych trudno jest w ogóle mówić o w miarę normalnym osadnictwie. Artykuł ukazuje sposoby postępowania przy zagospodarowaniu wód opadowych.

środa 9 marca 2005

czytaj więcejOpinia prawna w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. (nr 19, poz. 177) opublikowana została Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje obowiązujące w naszym kraju zasady udzielania zamówień publicznych do obowiązujących w tym zakresie standardów i rozwiązań funkcjonujących w prawodawstwie UE. Artykuł zawiera objaśnienia przepisów owej ustawy.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcejPolityka wodna unii europejskiej

Artykuł o wadach i zaletach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

poniedziałek 7 marca 2005

czytaj więcejZa dwa lata Unia zbada jakość ścieków

W Ministerstwie Środowiska trwają intensywne prace nad przygotowaniem skorygowanej wersji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W grudniu 2005 roku upływa termin, do kiedy samorządy muszą o 69 proc. zredukować poziom zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Przygotowywana korekta urealni wykaz zadań oraz pokaże, w jakim stopniu Polska wywiąże się ze zobowiązań. Dochodzenie do unijnych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków reguluje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. Zadania w nim określone wynikają z zapisów ustawy Prawo wodne oraz unijnej dyrektywy ściekowej (91/271/EWG).

niedziela 6 marca 2005

czytaj więcejGospodarka wodna jako element ochrony środowiska

Artykuł poświęcony nowemu prawu ochrony środowiska i prawu wodnemu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie opłat i kar

sobota 5 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej