cover

Warto przeczytać

Jeszcze o nowelizacji ustawy wodociągowej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawo i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawiają funkcjonowanie ustawy.

piątek 4 marca 2005

czytaj więcej



Ustawowe uproszczenia w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 60 tyś. euro, zamawiający może skorzystać z ustawowych uproszczeń.

czwartek 3 marca 2005

czytaj więcej



Taryfy pod kontrolą

Rząd proponuje, aby wniosek przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki był składany nie radzie, lecz wójtowi, który najpierw dokona oceny jego zgodności z prawem, może też zweryfikować koszty pod względem celowości ich podnoszenia.

środa 2 marca 2005

czytaj więcej




Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej