cover

Warto przeczytać

Zagospodarowanie wód opadowych. Szczególne problemy

Zagospodarowanie wód opadowych charakteryzuje pewna wyjątkowość na tle pozostałych systemów infrastruktury technicznej. Przede wszystkim bez jakiegoś rozwiązania zagospodarowania wód opadowych trudno jest w ogóle mówić o w miarę normalnym osadnictwie. Artykuł ukazuje sposoby postępowania przy zagospodarowaniu wód opadowych.

środa 9 marca 2005

czytaj więcejOpinia prawna w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. (nr 19, poz. 177) opublikowana została Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje obowiązujące w naszym kraju zasady udzielania zamówień publicznych do obowiązujących w tym zakresie standardów i rozwiązań funkcjonujących w prawodawstwie UE. Artykuł zawiera objaśnienia przepisów owej ustawy.

wtorek 8 marca 2005

czytaj więcejPolityka wodna unii europejskiej

Artykuł o wadach i zaletach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

poniedziałek 7 marca 2005

czytaj więcejZa dwa lata Unia zbada jakość ścieków

W Ministerstwie Środowiska trwają intensywne prace nad przygotowaniem skorygowanej wersji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W grudniu 2005 roku upływa termin, do kiedy samorządy muszą o 69 proc. zredukować poziom zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Przygotowywana korekta urealni wykaz zadań oraz pokaże, w jakim stopniu Polska wywiąże się ze zobowiązań. Dochodzenie do unijnych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków reguluje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. Zadania w nim określone wynikają z zapisów ustawy Prawo wodne oraz unijnej dyrektywy ściekowej (91/271/EWG).

niedziela 6 marca 2005

czytaj więcejGospodarka wodna jako element ochrony środowiska

Artykuł poświęcony nowemu prawu ochrony środowiska i prawu wodnemu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie opłat i kar

sobota 5 marca 2005

czytaj więcejJeszcze o nowelizacji ustawy wodociągowej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawo i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawiają funkcjonowanie ustawy.

piątek 4 marca 2005

czytaj więcejUstawowe uproszczenia w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 60 tyś. euro, zamawiający może skorzystać z ustawowych uproszczeń.

czwartek 3 marca 2005

czytaj więcejTaryfy pod kontrolą

Rząd proponuje, aby wniosek przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki był składany nie radzie, lecz wójtowi, który najpierw dokona oceny jego zgodności z prawem, może też zweryfikować koszty pod względem celowości ich podnoszenia.

środa 2 marca 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej