cover

Warto przeczytać

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje ścieki nie tylko

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje ścieki nie tylko jako bytowe i gospodarcze ale jako ścieki określa także wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne i pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pobiera opłatę jeżeli woda z takich powierzchni jak tereny przemysłowe i handlowe, parkingi, drogi, lotniska oraz porty trafia bezpośrednio do kanalizacji. Jeżeli ta woda trafia do gleby wówczas jest wymagana opłata za korzystanie ze środowiska. Ministerstwo Środowiska, wyjaśnia natomiast, że powierzchnia dachu nie jest zanieczyszczoną, trwałą nawierzchnią utwardzoną dlatego woda odprowadzana z tej powierzchni nie może być traktowana jako ściek. Ministerstwo zaznacza również, że wysokość i sposób naliczania opłat na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za wprowadzanie wód opadowych z dachu do kanalizacji gminnej, powinny być regulowane w umowach cywilnoprawnych.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 09.10.2012 r „Licznik w rynnie nie będzie już konieczny”.

sobota 24 listopada 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej