cover

Warto przeczytać

Ustawowe uproszczenia w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej ustawą), w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 60 tyś. euro, zamawiający może skorzystać z ustawowych uproszczeń.

Autor: Aneta Suchoń
Szerzej: Przegląd Komunalny 10/2004

czwartek 3 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej