USTAWA 
z dnia 22 listopada 2002 r. 
o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 

(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2003 r.) 
Dz.U.03.2.16 


Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 
"Art. 74a. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.