Warszawa, dnia           2003 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.


Odpowiadając na pismo z dnia            br. Nr              w sprawie obowiązków właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przedstawia następujące stanowisko.
Wykonywanie przez gminę zadań własnych, do których należą m. in. sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, może następować w granicach ustalonych prawem.
Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr. 132 póz.622 z późn. zm.) prezydent miasta sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków określonych w art. 5 ust. 1-4 ww. ustawy a ich wykonanie podlega egzekucji administracyjnej. Ponadto, niewykonanie obowiązków określonych w art. 5 ust. l ustawy podlega sankcjom przewidzianym w art. 10 ust. 2 i 2 a.
Egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. Nr 36 z 1991 r. ze zm.).
Zgodnie z art. 3 tej ustawy egzekucja powinna być poprzedzona wydaniem postanowienia. Procedurę dla wydania postanowień reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U, z 1980 r. Nr. 9, póz. 26 ze zm.).