Rozstrzygnięcie nadzorcze

stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf netto za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej 2003 r., w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf netto za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta

Uzasadnienie

Uchwała Nr została doręczona organowi nadzoru w dniu 2003 r. Kwestionowaną uchwałą Rada miasta na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. Jako uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały Rada Miasta wskazała, "iż warunkiem skutecznego i zgodnego z prawem wniesienia wniosku o zatwierdzenie taryf /.../ jest uprzednie podjęcie przez Radę Miejską uchwał w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - art, 19 ust. 1 cyt. ustawy oraz w przedmiocie przyjęcia planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego -art. 21 ust. 1 i 4 cyt. ustawy". Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały, te uchwały do dnia wniesienia wniosku przez przedsiębiorstwo nie zostały podjęte, toteż uznano, iż wniosek był przedwczesny. Odmowa zatwierdzenia taryf podyktowana była również obawą o skalę podwyżek, toteż stwierdzono, iż należy poddać weryfikacji czynniki kosztów, które kształtują taryfy.
W ocenie organu nadzoru uchwała podjęta została bez podstawy prawnej. Takiej podstawy nie można upatrywać w art. 24 ust. 1 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie bowiem: z jego brzmieniem taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Rada Gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo o ich zatwierdzenia. Zdaniem organu nadzoru w pojęciu "zatwierdzenie taryf nie mieści się odmowa ich zatwierdzenia. Literalne brzmienie art. 24 powołanej ustawy przesądza, iż rada może podjąć jedynie uchwalę o zatwierdzeniu taryf lub powstrzymać się od jej podjęcia. Nie może natomiast podjąć uchwały "w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf". Argumentacja przeciwna prowadzi do nieuzasadnionej wykładni rozszerzającej.
Stosownie do art. 20 ust. 1-3 cyt. ustawy taryfy są ustalane przez przedsiębiorstwo na podstawie niezbędnych przychodów, po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe. Przedsiębiorstwo wyznacza taryfę na 1 rok. Ceny i stawki w niej określone mogą być różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo opracowuje wniosek o zatwierdzenie taryfy i w terminie 70 dni przed planowaną datą ich wejścia w życie, przedstawia wniosek radzie gminy. Przedsiębiorstwo dołącza do niego szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Wniosek przedsiębiorstwa podlega uprzedniej analizie formalnoprawnej, dokonywanej przez Burmistrza, który sprawdza czy taryfy i plan Zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy, pod względem celowości ich ponoszenia (art. 24 ust, 2,4 i 5 ustawy),
Nieuwzględnienie przez radę zweryfikowanego pod względem kosztowym i formalnoprawnym przez Burmistrza wniosku, wywoła skutki prawne określone w art. 24 ust. 8 ustawy, a więc taryfy wejdą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo.
Interpretacja przeciwna nie znajduje uzasadnienia prawnego, tym bardziej, że taryfy obowiązują jedynie przez 1 rok.
Z uzasadnienia do uchwały nie wynika, że taryfy zostały opracowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, brak jest też informacji wskazujących na zakwestionowanie przez Burmistrza wniosku.
Argumentacja natury formalnej, warunkująca możliwość podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryf dopiero po podjęciu uchwał w sprawie regulaminu i planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych także pozbawiona jest umocowania prawnego. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takiej zależności bowiem nie wprowadzają.
Rola rady gminy na gruncie analizowanych przepisów sprowadza się wyłącznie do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia tar/f lub do powstrzymania się od jej podjęcia, dlatego też twierdzenie o "zaprzeczeniu podmiotowych uprawnień gminy ,w zakresie wykonywania swoich zadań", jest chybione. Zakres uprawnień gminy określają bowiem Ustawy.
W kontekście podniesionych w uzasadnieniu argumentów dotyczących interpretacji art. 24 ustawy przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast należy podkreślić, iż wykładnia dokonana przez ten Urząd nie ma waloru wykładni powszechnie obowiązującej i nie może być przyjmowana bezkrytycznie.
Biorąc powyższej pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy, złożona bezpośrednio do Sądu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego rozstrzygnięcia.