ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.
(Dz. U. 94.140.776)


Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązkowe jest stosowanie preferencji krajowych polegających na przeliczeniu ceny dla porównania i oceny ofert.
2. Stosując preferencje krajowe, o których mowa w ust. 1, cenę oferty złożonej przez dostawcę lub wykonawcę krajowego oblicza się, dla porównania i oceny ofert, w ten sposób, że od ceny przedstawionej w ofercie odejmuje się, określony według wskaźnika przeliczania, procent ceny oferty i tak uzyskaną cenę przyjmuje się do oceny (porównania) złożonej oferty.
3. Przyjmuje się następujący wskaźnik przeliczania ceny przy zastosowaniu preferencji krajowych:
1) roboty budowlane - 20%,
2) dostawy - 20%,
3) usługi - 20%.
4. W przypadku dostaw preferencje krajowe, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują tym dostawcom, którzy do wykonania zamówienia użyją nie mniej niż 50% wartości surowców lub produktów krajowych.
5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w trybie określonym w § 4 ust. 3 i 4, może obniżyć udział wartości surowców lub produktów krajowych w niektórych dostawach.

§ 2. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi jest obowiązkowe stosowanie preferencji krajowych, polegających na stosowaniu do wykonania zamówienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane jest obowiązkowe stosowanie preferencji krajowych polegających na użyciu do wykonania zamówienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 50% udziału podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.
3. W razie gdy oferta nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, zamawiający odrzuca tę ofertę.

§ 3. 1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 200000 EURO, stosowanie preferencji krajowych polegających na obowiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale podmiotów i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych wymaga zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. W przypadku stosowania preferencji, o których mowa w ust. 1, zamawiający odrzuca te oferty, w których oferent nie zobowiąże się i nie wykaże, że całość prac objętych zamówieniem wykonana będzie przy udziale podmiotów i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych.

§ 4. 1. Jeżeli stosowanie danego rodzaju preferencji krajowych jest obowiązkowe, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wyrazić zgodę na odstąpienie od ich stosowania na wniosek zamawiającego.
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania preferencji krajowych w następujących przypadkach:
1) gdy produkty lub surowce potrzebne do wykonania zamówienia nie są wytwarzane na obszarze Polski lub nie są wytwarzane w ilości potrzebnej do wykonania zamówienia,
2) gdy dostawcy i wykonawcy krajowi nie gwarantują odpowiedniej jakości, terminowości lub innych ważnych warunków zamówienia,
3) gdy liczba krajowych podmiotów mogących wykonać określone specjalistyczne zamówienie jest niewystarczająca do zapewnienia konkurencji.
3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na odstąpienie od stosowania preferencji krajowych albo obniżenia udziału surowców lub produktów krajowych w niektórych dostawach, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku wraz z uzasadnieniem.
4. Nieudzielenie opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni oznacza brak zastrzeżeń w tym zakresie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.