ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 23 marca 1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej. 

(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1998 r.) 
Dz.U.98.43.260 


Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zamawiający, który udzielił zamówienia publicznego na roboty budowlane, przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowe z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopię oferty najkorzystniejszej. 
2. Informacje cenowe oraz kopię oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazuje listem poleconym, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Informacje cenowe z postępowania zamawiający przekazuje na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. 
4. Kopia oferty, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności zawierać cenę ofertową oraz jej kalkulację. 

§ 2. Rozporządzenie stosuje się do zamówień publicznych udzielonych po dniu jego wejścia w życie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.