ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 26 września 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
(Dz. U. 00.114.1195)

zmiany:
Dz. U. 01.3.22

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach, 
2) ceny jednostkowe robót budowlanych, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną, określoną w odrębnych przepisach, 
3) ceny czynników produkcji, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach. 

§ 2. 1. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. Ceny jednostkowe robót budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
3. Ceny czynników produkcji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 240). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
(Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH, CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Załączniki nr 1-3
do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

TOM I

Spis treści tomów I-V

Tom I
Załącznik nr 1 Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
Katalog nr 1 Roboty ziemne
Katalog nr 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
Katalog nr 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

Tom II
Katalog nr 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Tom III
Katalog nr 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
Katalog nr 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
Katalog nr 7 Konstrukcje metalowe

Tom IV
Katalog nr 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
Katalog nr 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
Katalog nr 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
Katalog nr 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Tom V
Załącznik nr 2 Ceny jednostkowe robót budowlanych
Załącznik nr 3 Ceny czynników produkcji