ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 
z dnia 1 października 2002 r. 

w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. 
(Dz. U. z dnia 23 października 2002 r.) 
Dz.U.02.176.1453 


Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób udostępniania informacji o środowisku, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "ustawą", minimalny zakres udostępnianych informacji oraz formę ich udostępniania. 

§ 2. 1. Informacje, o których mowa w § 1, udostępnia się za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360), w postaci: 
1) przetworzonych wyników pomiarów; 
2) rocznych ocen jakości lub klasyfikacji sporządzonych za rok poprzedni, wykonywanych zgodnie z przepisami szczególnymi; 
3) wieloletnich ocen jakości lub klasyfikacji określających kierunki i dynamikę zmian; 
4) komentarzy, w tym metod zastosowanych przy wykonywaniu badań i pomiarów oraz ocen jakości lub klasyfikacji. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych w terminie jednego miesiąca od ich uzyskania, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane w bazie danych w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczą. 
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są udostępniane w bazie danych w terminie jednego miesiąca od ich opracowania. 

§ 3. 1. Informacje udostępnia się w formie zestawień tabelarycznych, wykazów, wykresów i zapisów tekstowych oraz w formie graficznej, w tym w postaci map tematycznych, niestanowiących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
2. Udostępniane informacje przygotowane w sposób przejrzysty nie mogą zawierać błędów językowych oraz niewyjaśnionych skrótów. 
3. Informacje, o których mowa w § 1, są udostępniane bezpłatnie. 

§ 4. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących jakości powietrza obejmuje: 
1) wykaz stref, sporządzany w maksymalnie pięcioletnich odstępach czasu, uzyskany w wyniku odrębnie dla każdej substancji przeprowadzonej klasyfikacji, uwzględniający: 
a) strefy, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych, 
b) strefy, w których poziom substancji jest wyższy od górnego progu oszacowania, nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego, 
c) strefy, w których poziom substancji mieści się pomiędzy dolnym i górnym progiem oszacowania, 
d) strefy, w których poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania; 
2) wykaz stref, sporządzany w jednorocznych odstępach czasu, uzyskany w wyniku klasyfikacji prowadzonej odrębnie dla każdej substancji, uwzględniający: 
a) strefy, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 
b) strefy, w których poziom substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, 
c) strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 
3) wyniki pomiarów poziomu substancji w powietrzu, udostępniane w bazie danych zgodnie z terminami podanymi w załączniku do rozporządzenia, wykonanych w: 
a) aglomeracjach o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 
b) strefach, w których poziom substancji jest wyższy od górnego progu oszacowania, nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego, 
c) strefach, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny; 
4) wykaz obszarów, na których występują ograniczenia wynikające z planu działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

§ 5. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących jakości gleby lub ziemi obejmuje: 
1) program pomiarowy jakości gleby lub ziemi zawierający wykaz badanych wskaźników i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych; 
2) wyniki pomiarów wskaźników i substancji powodujących przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi; 
3) wykaz terenów niespełniających standardów jakości gleby lub ziemi, w tym zaznaczenie sposobu zagospodarowania tych terenów. 

§ 6. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących ochrony przed hałasem obejmuje: 
1) wyniki pomiarów stanowiących podstawę sporządzania map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 
2) wykaz terenów w aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny określony dla pory dziennej i nocnej w przepisach szczególnych, wraz z określeniem obszaru występowania przekroczeń; 
3) wykaz terenów zagrożonych hałasem w aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 
4) wykaz terenów w aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a mniejszej niż 250 tysięcy, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny określony dla pory dziennej i nocnej w przepisach szczególnych, wraz z określeniem obszaru występowania przekroczeń; 
5) wykaz terenów zagrożonych hałasem w aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a mniejszej niż 250 tysięcy. 

§ 7. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi obejmuje: 
1) wyniki kontrolnych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 
2) wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem: 
a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
b) miejsc dostępnych dla ludzi, 
wraz z określeniem obszaru występowania przekroczeń. 

§ 8. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących wyników pomiarów jakości wód powierzchniowych rzek obejmuje: 
1) program pomiarowy jakości rzek zawierający wykaz badanych wskaźników i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych; 
2) wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały w roku poprzednim o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych, podane jako stężenia średnioroczne, maksymalne i minimalne; 
3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakości rzek przeprowadzonej w poprzednim roku. 

§ 9. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących wyników pomiarów jakości wód powierzchniowych jezior obejmuje: 
1) program pomiarowy jakości jezior zawierający wykaz jezior, badanych wskaźników i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych; 
2) wyniki pomiarów wskaźników i substancji, odniesione do poszczególnych jezior, które zadecydowały o zmianie jakości wód jezior; 
3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakości jezior z podaniem roku przeprowadzonej oceny. 

§ 10. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących wyników pomiarów jakości wód podziemnych obejmuje: 
1) program pomiarowy jakości wód podziemnych zawierający wykaz badanych wskaźników i substancji, częstotliwość badań oraz lokalizację punktów pomiarowych; 
2) wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód podziemnych w poszczególnych punktach pomiarowych; 
3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakości wód podziemnych przeprowadzonej w poprzednim roku. 

§ 11. Informacje o środowisku mogą być udostępniane także w inny sposób niż za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym oraz lokalnym, w tym również za pośrednictwem wydawnictw specjalistycznych. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem: 
1) § 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.; 
2) § 6 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2004 r.; 
3) § 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.; 
4) § 6 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r. 

________ 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766). 

ZAŁĄCZNIK 
TERMINY UDOSTĘPNIANIA WYNIKÓW POMIARÓW POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU Z UWZGLĘDNIENIEM METOD POMIAROWYCH ORAZ CZASU UŚREDNIANIA 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Substancja           | Metoda     | Czas uśredniania     | Termin   | 
|    |                | pomiarowa   |              |       | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 1   | Dwutlenek siarki1)       | automatyczna  | średnia 24-godzinna    | doba2)   | 
|    |                |        |              |       | 
|    |                |        | średnia 1-godzinna    | godzina3)  | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 2   | Dwutlenek i tlenek azotu1)   | automatyczna  | średnia 24-godzinna    | doba2)   | 
|    |                |        |              |       | 
|    |                |        | średnia 1-godzinna    | godzina3)  | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 3   | Pył zawieszony PM 101)     | automatyczna  | średnia dobowa      | doba2)   | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 4   | Tlenek węgla          | automatyczna  | maksymalna wartość dobowa | doba2)   | 
|    |                |        | średniej kroczącej    |       | 
|    |                |        | 8-godzinnej        |       | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 5   | Ołów              | manualna    | średnia z ostatnich 12  | miesiąc4)  | 
|    |                |        | miesięcy         |       | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 6   | Benzen             | manualna    | średnia z ostatnich 12  | miesiąc4)  | 
|    |                |        | miesięcy         |       | 
|-------.--------------------------------.----------------.---------------------------.-------------| 
| 7   | Ozon              | automatyczna  | maksymalna wartość dobowa | doba5)   | 
|    |                |        | średniej kroczącej    |       | 
|    |                |        | 8-godzinnej        |       | 
|    |                |        |              |       | 
|    |                |        | średnia 1-godzinna    | godzina3)  | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
1) W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi każdą miesięczną serię 24-godzinnych średnich pomiarowych udostępnia się do końca następnego miesiąca. 
2) Wynik 24-godzinnej średniej pomiarowej udostępnia się w ciągu następnych 24 godzin po zakończeniu pomiaru. 
3) Wynik 1-godzinnej średniej pomiarowej udostępnia się w ciągu następnej godziny po zakończeniu pomiaru. 
4) Wynik średniej z pomiarów wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępnia się do końca następnego miesiąca. 
5) Wynik maksymalnej wartości dobowej średniej kroczącej 8-godzinnej udostępnia się w ciągu następnych 24 godzin po zakończeniu pomiaru.