ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 czerwca 2002 r. 

w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) 
Dz.U.02.91.817 


Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez dostawców lub wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej "ustawą", w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, 
3) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 
4) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
- wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. 
2. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
2) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości. 
3. Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

§ 2. 1. Jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez dostawców lub wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający może żądać, jednego lub kilku spośród następujących dokumentów: 
1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, 
2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje dostawca lub wykonawca, 
3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
4) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, 
5) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, 
6) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 
7) informacji banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy, 
8) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
2. Żądanie dokumentów, o którym mowa w ust. 1, nie może wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia i związanych z nim warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców. 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę lub wykonawcę. 
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 3, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli dokumenty są sporządzone w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, a zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy. 

§ 4. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.