ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 czerwca 2002 r. 
w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. 

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2002 r.) 
Dz.U.02.85.774 


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawę do ustalania wynagrodzenia za czynności arbitrów przy rozpoznawaniu odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi, po zaokrągleniu do pełnego złotego, kwota bazowa, ustalona w ustawie budżetowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b) tej ustawy. 
2. Zmiana podstawy, o której mowa w ust. 1, następuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na dany rok. 

§ 2. 1. Wynagrodzenie za czynności arbitra przy rozpoznaniu jednego odwołania wynosi 50% podstawy, o której mowa w § 1. 
2. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone z przyczyn określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 85, poz. 772), wynagrodzenie arbitra wynosi 25% podstawy, o której mowa w § 1. 
3. Jeżeli odwołanie zostanie wycofane i postępowanie odwoławcze zostanie przez zespół arbitrów umorzone stosownie do postanowień § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych, wynagrodzenie arbitra wynosi 10% podstawy, o której mowa w § 1. 

§ 3. Przewodniczącemu zespołu arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwołania przysługuje wynagrodzenie ustalone odpowiednio według zasad określonych w § 2, powiększone o połowę. 

§ 4. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.