ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 czerwca 2002 r. 

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego. 

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2002 r.) 
Dz.U.02.85.773 


Na podstawie art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawę do ustalania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b) tej ustawy. 
2. Zmiana podstawy, o której mowa w ust. 1, następuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na dany rok. 

§ 2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi, po zaokrągleniu do pełnego złotego, czterokrotność podstawy, o której mowa w § 1 ust 1. 

§ 3. 1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwołujący się wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
2. Dowód wniesienia wpisu załącza się do odwołania. 
3. Jeżeli do odwołania nie załączono dowodu wniesienia wpisu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wzywa odwołującego się do uzupełnienia braku dowodu wniesienia wpisu w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpoznania. 
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie nastąpi wpłata lub zostanie obciążone na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych konto bankowe odwołującego się i jednoczesne doręczenie dowodu wniesienia wpisu do Urzędu Zamówień Publicznych. 

§ 4. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o obowiązującej wysokości wpisu oraz rachunku bankowym, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 5. Do odwołań wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.