ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 czerwca 2002 r. 
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. 
(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2002 r.) 
Dz.U.02.85.772 


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Wymogi formalne odwołania 

§ 1. Odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej "ustawą", zawiera w szczególności: 
1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres odwołującego się, 
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, 
3) określenie przedmiotu zamówienia, 
4) datę wniesienia protestu, 
5) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
6) wniosek co do rozstrzygnięcia, 
7) uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania, 
8) podpis wnoszącego odwołanie lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika, 
9) załączniki - kopię protestu i kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony. 

Rozdział 2 
Posiedzenie i rozprawa 

§ 2. 1. Na posiedzeniu zespół arbitrów dokonuje czynności mających na celu przygotowanie rozprawy, a w szczególności bada przedstawione w sprawie dokumenty. 
2. Termin posiedzenia wyznacza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i zawiadamia arbitrów oraz uczestników postępowania. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, doręcza się za pokwitowaniem co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
4. W przypadku niestawienia się arbitra posiedzenie nie odbywa się, a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyznacza nowy termin posiedzenia, o którym zawiadamia arbitrów i uczestników postępowania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
5. Niestawienie się uczestnika postępowania, prawidłowo zawiadomionego o terminie posiedzenia, nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. 
6. Arbiter wyznaczony do rozpoznania odwołania może być, na uzasadniony wniosek uczestnika postępowania bądź arbitra, wyłączony od udziału w postępowaniu przy rozpatrywaniu odwołania, z przyczyn określonych w art. 703 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. O wyłączeniu arbitra lub o odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w formie postanowienia. 
7. Arbiter zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonywanie obowiązków, a w szczególności o przyczynach, uzasadniając jego wyłączenie. 

§ 3. 1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący zespołu arbitrów sprawdza, czy uczestnicy postępowania zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz czy osoby reprezentujące uczestników postępowania są uprawnione do występowania w ich imieniu. 
2. W razie stwierdzenia niestawiennictwa uczestnika postępowania na posiedzenie i braku dowodu doręczenia zawiadomienia o terminie posiedzenia, zespół arbitrów odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin posiedzenia. Przepis § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Do posiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o rozprawie, jeżeli rozporządzenie nie stanowi inaczej. 

§ 4. 1. Zespół arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu, jeżeli stwierdzi, że: 
1) nie mają zastosowania przepisy ustawy, 
2) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie, 
3) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 79 ust. 2, art. 83 ust. 3 oraz art. 85 ust. 2 ustawy, 
4) nie został wniesiony protest, 
5) protest lub odwołanie zostały wniesione przez osobę nieuprawnioną. 
2. W razie stwierdzenia, że nie zaistniały podstawy do odrzucenia odwołania, zespół arbitrów wyznacza rozprawę, a przewodniczący zespołu arbitrów zamyka posiedzenie. 

§ 5. 1. Rozprawa jest jawna i odbywa się w języku polskim. 
2. Uczestnik postępowania niewładający językiem polskim stawia się na rozprawę z tłumaczem przysięgłym. 
3. Wszelkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w obcym języku, uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. 

§ 6. 1. Na wniosek uczestnika postępowania zespół arbitrów wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli uczestnik postępowania uprawdopodobni, że przy rozpatrywaniu odwołania może zostać ujawniona informacja, której ujawnienie narusza tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
2. W razie wyłączenia jawności rozprawy, rozprawa odbywa się wyłącznie z udziałem uczestników postępowania, ich przedstawicieli oraz pełnomocników. 
3. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest informacją niejawną w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, sposób postępowania z tą informacją regulują te przepisy. 

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu arbitrów prowadzi rozprawę, a w szczególności otwiera rozprawę, zarządza przerwy w rozprawie, udziela głosu uczestnikom postępowania, zadaje pytania i umożliwia arbitrom zadawanie pytań, podaje brzmienie zapisów do protokołu, zamyka rozprawę i ogłasza wyrok. 
2. Przewodniczący zespołu arbitrów może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek rozprawy, a po bezskutecznym upomnieniu nakazać jej opuszczenie sali. 

§ 8. Na rozprawie przedstawia się oryginał dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 9. Przewodniczący zespołu arbitrów przedstawia stan sprawy, z uwzględnieniem zarzutów podniesionych w proteście i w odwołaniu. 

§ 10. Przewodniczący zespołu arbitrów udziela kolejno głosu odwołującemu się, a następnie zamawiającemu. 

§ 11. 1. Uczestnicy postępowania mogą, aż do zamknięcia rozprawy, przedstawić dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej. 
2. Zespół arbitrów postanawia o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodów wnioskowanych przez uczestników postępowania; może też dopuścić z własnej inicjatywy dowody, których przeprowadzenie uzna za niezbędne do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. 
3. Zespół arbitrów może zobowiązać uczestników postępowania do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia odwołania. 
4. Zespół arbitrów odmówi przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki. 

§ 12. 1. W postanowieniu o dopuszczeniu dowodu zespół arbitrów oznacza fakty podlegające stwierdzeniu i środki dowodowe, które pozwolą na stwierdzenie tych faktów. 
2. Środkami dowodowymi, o których mowa w ust. 1, są w szczególności dowody z dokumentów, ze świadków lub biegłych oraz z przesłuchania uczestników postępowania. 
3. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli zespół arbitrów uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. 
4. Zespół arbitrów ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału. 

§ 13. 1. Oświadczenie o cofnięciu odwołania może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia lub rozprawy. 
2. W razie cofnięcia odwołania zespół arbitrów umarza postępowanie i orzeka o kosztach postępowania. 

§ 14. 1. Przewodniczący zespołu arbitrów zamyka rozprawę, jeżeli zespół arbitrów uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. 
2. Przed zamknięciem rozprawy przewodniczący zespołu arbitrów udziela głosu uczestnikom postępowania - najpierw odwołującemu się, a następnie zamawiającemu. 

§ 15. 1. Z posiedzenia lub rozprawy sporządza się, z zastrzeżeniem § 6, protokół oraz rozliczenie kosztów postępowania. 
2. Protokół i rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący zespołu arbitrów. 
3. Wzór protokołu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 16. 1. Posiedzenia i rozprawy odbywają się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 
2. W ramach obsługi organizacyjno-technicznej Urząd Zamówień Publicznych zapewnia wykonywanie czynności protokolanta. 

Rozdział 3 
Orzeczenia 

§ 17. 1. Zespół arbitrów o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu albo odrzuceniu orzeka wyrokiem. 
2. W przypadku wycofania odwołania zespół arbitrów postanowieniem umarza postępowanie. 

§ 18. 1. Wydając wyrok zespół arbitrów bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. 
2. Zespół arbitrów otworzy na nowo zamknięte posiedzenie lub rozprawę, jeżeli po ich zamknięciu ujawniły się okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania. 

§ 19. Wyrok może być wydany jedynie przez zespół arbitrów, przed którym toczyło się postępowanie. 

§ 20. 1. Wydanie wyroku poprzedza niejawna narada zespołu arbitrów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad wyrokiem i uzasadnieniem rozstrzygnięcia. 
2. W głosowaniu uczestniczą wszyscy arbitrzy. Przewodniczący zespołu arbitrów głosuje ostatni. 
3. Wyrok zapada większością głosów. Arbiter przegłosowany może złożyć zdanie odrębne, czyniąc o tym wzmiankę na samym wyroku i dołączając do akt sprawy pisemne uzasadnienie zdania odrębnego. 

§ 21. 1. Wyrok zespołu arbitrów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, zawiera: 
1) miejsce i datę wydania wyroku, 
2) oznaczenie arbitrów i uczestników postępowania, 
3) rozstrzygnięcie o żądaniu odwołującego się i o kosztach postępowania, 
4) uzasadnienie wyroku, 
5) podpisy wszystkich arbitrów. 
2. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które zespół arbitrów uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. 
3. Wyrok sporządza i ogłasza przewodniczący zespołu arbitrów. 
4. W sprawie zawiłej zespół arbitrów może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do 3 dni. W postanowieniu o odroczeniu zespół arbitrów wyznacza termin ogłoszenia wyroku. 
5. Ogłoszenie wyroku jest jawne. 
6. Wzór wyroku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 22. 1. Do kosztów postępowania zalicza się: 
1) koszty ponoszone przez Urząd Zamówień Publicznych, obejmujące wynagrodzenia za czynności arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w związku z rozpoznaniem odwołania oraz wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z wykonywanymi czynnościami organizacyjno-technicznymi, 
2) uzasadnione koszty uczestników postępowania, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, w tym kwotę wpisu, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy. 
2. Orzekając o kosztach postępowania, zespół arbitrów kwotę uiszczoną tytułem wpisu zalicza na poczet kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 
3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą: 
1) wyższe od kwoty wpisu, różnicę zespół arbitrów zasądza od uczestnika postępowania na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, 
2) niższe od kwoty wpisu, zespół arbitrów orzeka o zwrocie przez Urząd Zamówień Publicznych różnicy na rzecz wnoszącego wpis. 
4. W razie cofnięcia odwołania przed rozprawą zespół arbitrów orzeka na rzecz odwołującego zwrot wpisu w wysokości określonej w art. 89a ust. 2 ustawy. 

§ 23. 1. Przewodniczący zespołu arbitrów może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w wyroku. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się w wyroku. 
2. Odpisy sprostowanego wyroku i postanowienia o sprostowaniu wyroku doręcza się niezwłocznie uczestnikom postępowania. 
3. Wzór postanowienia o sprostowaniu wyroku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 24. 1. Postanowienie o umorzeniu postępowania zawiera: 
1) miejsce i datę wydania postanowienia, 
2) oznaczenie arbitrów i uczestników postępowania, 
3) rozstrzygnięcie o żądaniu odwołującego się, 
4) rozstrzygnięcie o wpisie oraz o kosztach postępowania, 
5) uzasadnienie postanowienia, 
6) podpisy wszystkich arbitrów. 
2. Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
3. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeśli rozporządzenie nie stanowi inaczej. 

§ 25. Po doręczeniu uczestnikom postępowania odpisu wyroku lub postanowienia akta sprawy przekazuje się do archiwum Urzędu Zamówień Publicznych. 

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 26. Do odwołań wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 

Sygn. akt: ............ 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA/ROZPRAWY 

Zespołu Arbitrów z dnia ............ w składzie: 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów 
.............................................................. 

Arbitrzy: 
.............................................................. 
.............................................................. 

Protokolant .................................................. 
w sprawie wniesionego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
w dniu ................. 20... r. przez ...................... 
.............................................................. 
odwołania od rozstrzygnięcia / odrzucenia / braku rozpatrzenia* 
protestu z dnia ....... 20... r. przez zamawiającego ......... 
.............................................................. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. ......... min ....... 
Na posiedzenie stawili się: 
1) w imieniu odwołującego się ................................ 
........................................................... 
2) w imieniu zamawiającego ................................... 
........................................................... 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów otworzył posiedzenie. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

Zespół Arbitrów postanowił: odrzucić odwołanie / umorzyć 
postępowanie / wyznaczyć rozprawę* 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów zamknął posiedzenie o godz. .. 
...... min ...... 

Rozprawę rozpoczęto o godz. ........ min .... 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów zreferował stan sprawy, z 
uwzględnieniem zarzutów podniesionych w proteście i odwołaniu. 

Uczestnicy postępowania złożyli następujące oświadczenia: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów zamknął rozprawę o godz. ..... 
......... min ....... 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów 
.................................. 

Protokół ogłoszenia wyroku/postanowienia*. 

W dniu ..................... 20.... r. Przewodniczący Zespołu 
Arbitrów ogłosił wyrok / postanowienie* przez jego odczytanie. 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów 
.................................... 

*  Niepotrzebne skreślić. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR 

Sygn. akt ............. 

WYROK 

Zespołu Arbitrów z dnia ......... 20 ...... r. 

Zespół Arbitrów w składzie: 
Przewodniczący Zespołu Arbitrów .............................. 
Arbitrzy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
Protokolant .................................................. 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu / w dniach* ..... 20.... r. 
w Warszawie odwołania wniesionego przez ...................... 
od rozstrzygnięcia / odrzucenia / braku rozpatrzenia* przez 
zamawiającego ................................................ 
.............................................................. 
protestu z dnia ......... 20... r. 

orzeka: 
1. ........................................................... 
2. Kosztami postępowania obciąża ............................. 
i zasądza na rzecz: 
1) Urzędu Zamówień Publicznych koszty postępowania w kwocie 
................. zł ......... gr 
(słownie: .............................................) 
2) ............... koszty postępowania w kwocie ........ zł 
.......... gr 
(słownie: ............................................). 
3. Na poczet kosztów postępowania orzeczonych na rzecz Urzędu 
Zamówień Publicznych wg pkt 2.1) zalicza kwotę uiszczonego 
wpisu przez ................................... i nakazuje: 
1) ...................................... dokonanie wpłaty 
kwoty .................... zł ......... gr 
(słownie: .................................) na rachunek 
środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych 
nr ............... w terminie 7 dni od daty doręczenia 
wyroku 
2) Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku środków 
specjalnych na rzecz .................. kwoty ....... zł 
.......... gr 
(słownie: .............................................). 
4. Uzasadnienie 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

Stosownie do art. 92a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 
r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
664) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego 
doręczenia - służy skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie1. 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: 
................................... 

Arbitrzy: 
................................... 
................................... 
*   Niepotrzebne skreślić. 

________ 
1   Nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR 

Sygn. akt: .......... 

POSTANOWIENIE 

z dnia ......... 20..... r. 

o sprostowaniu wyroku z dnia ......... 20..... r. 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów postanowił: 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: 
...................................... 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WZÓR 

Sygn. akt: ........... 

POSTANOWIENIE 

Zespołu Arbitrów z dnia ......... 20 ..... r. 

o umorzeniu postępowania 

Zespół Arbitrów w składzie: 
Przewodniczący Zespołu Arbitrów ............................... 
Arbitrzy: 
............................................................... 
............................................................... 
Protokolant ................................................... 
Wobec wycofania przed rozprawą / po otwarciu rozprawy* 
w dniu ................ 20...... r. odwołania wniesionego przez 
............................................ od rozstrzygnięcia 
/ odrzucenia / braku rozpatrzenia* przez zamawiającego ........ 
............................................................... 
protestu z dnia ............. 20... r. 

postanawia: 
1. ............................................................ 
2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku 
środków specjalnych na rzecz ............................... 
............................. kwoty ............ zł ..... gr 
(słownie: ................................................), 
stanowiącej połowę uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz 
.................. koszty postępowania w kwocie ......... zł 
...... gr 
(słownie: ...............................................)1. 
3. Kosztami postępowania obciążyć ............................. 
i zasądzić na rzecz:2 
1) Urzędu Zamówień Publicznych koszty postępowania w kwocie 
.................... zł ...... gr 
(słownie: .............................................), 
2) ............................ koszty postępowania w kwocie 
.................... zł ...... gr 
(słownie: .............................................). 
4. Na poczet kosztów postępowania orzeczonych na rzecz Urzędu 
Zamówień Publicznych wg pkt 3.1) zaliczyć kwotę uiszczonego 
wpisu przez .................................... i nakazać:2 
1) .................................. dokonanie wpłaty kwoty 
................... zł ...... gr 
(słownie: .............................................) 
na rachunek środków specjalnych Urzędu Zamówień 
Publicznych ............................................ 
w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku, 
2) Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku środków 
specjalnych na rzecz ................................... 
......................... kwoty ........... zł ...... gr 
(słownie: ............................................). 
5. Uzasadnienie 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: 
...................................... 
Arbitrzy: 
...................................... 
...................................... 

*  Niepotrzebne skreślić. 

________ 
1 Ma zastosowanie w przypadku wycofania odwołania przed rozprawą. 
2 Ma zastosowanie w przypadku wycofania odwołania po otwarciu rozprawy.