ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. 
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2002 r.) 
Dz.U.02.82.743 


Na podstawie art. 20a ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej "komisją", może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. 
2. Regulamin pracy komisji nadaje kierownik jednostki. 

§ 2. 1. Członków komisji powołuje i odwołuje kierownik jednostki. 
2. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
3. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 2, w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji. 

§ 3. 1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez dostawców lub wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej "ustawą". 
2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik jednostki. 
3. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka komisji, po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, są nieważne. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego członka, z zastrzeżeniem ust. 5, powtarza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
5. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

§ 4. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez kierownika jednostki spośród członków komisji. 
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 
1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz poinformowanie kierownika jednostki o okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, 
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 
3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
5) informowanie kierownika jednostki o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, przewodniczący włącza do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
4. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji powoływany przez kierownika jednostki spośród członków komisji. 

§ 5. 1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, kierownik jednostki, na wniosek przewodniczącego komisji, może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców). 
2. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepis § 3. 
3. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień. 

Rozdział 2 
Tryb pracy komisji 

§ 6. Komisja, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika jednostki: 
1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę, 
3) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania, 
4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski kierownika jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą. 

§ 7. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności: 
1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań, 
3) dokonuje otwarcia ofert, 
4) ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą, 
5) wnioskuje do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą, 
6) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu, 
7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania, 
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest. 

§ 8. 1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji, z zastrzeżeniem § 9. 
2. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Każdy z członków komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny. 
3. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

§ 9. 1. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę komisja proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę. 
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja przedstawia kierownikowi jednostki propozycję zawarcia umowy z oferentem, z którym były prowadzone rokowania. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy, komisja występuje do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać 
okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania. 

§ 10. 1. Kierownik jednostki stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa. 
2. Na polecenie kierownika jednostki komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa. 
3. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego, złożony przez dostawców lub wykonawców, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpatrzenia kierownikowi jednostki. 

§ 11. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie powierza się komisji w zmienionym składzie, jeżeli kierownik jednostki odmówi zatwierdzenia propozycji komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Rozdział 3 
Przepis końcowy 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.