ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych. 
(Dz. U. z dnia 14 maja 2002 r.) 
Dz.U.02.55.475 


Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. 

§ 2. W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych o zamówienie udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących: 
1) obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania, 
2) terminów, 
3) odwołań, 
4) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg nieograniczony. 

§ 3. 1. W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych o zamówienie udzielane i realizowane za granicą nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących: 
1) preferencji krajowych, 
2) obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania, 
3) odwołań, 
4) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu przetargu ograniczonego i przetargu dwustopniowego, 
5) innych przepisów niż wymienione w pkt 1-4, jeżeli są one niezgodne z prawem państwa, na którego terytorium jest udzielane i realizowane zamówienie. 
2. Wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do zamówień udzielanych i realizowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

§ 4. 1. W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, którego przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, którego przedmiot objęty jest tajemnicą państwową, albo dotyczącym istotnych interesów bezpieczeństwa państwa: 
1) nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących: 
a) wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony, 
b) obowiązku publikacji ogłoszeń, 
c) jawności postępowania, 
d) odwołań, 
e) terminów, 
2) zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego albo przetargu dwustopniowego, niezależnie od wystąpienia ustawowych przesłanek wyboru tych trybów. 
2. Planowane w danym roku kalendarzowym zamówienia publiczne na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi publikacji, o którym mowa w art. 14c ustawy. 
3. Planowane w danym roku kalendarzowym zamówienia publiczne na usługi lub dostawy, o których mowa w ust. 1, nie są uwzględniane przy określaniu wartości, od której uzależniony jest obowiązek publikacji, o którym mowa w art. 14c ustawy, i nie podlegają temu obowiązkowi. 

§ 5. 1. O wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych rozstrzygają, w ramach swojego zakresu działania: Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej oraz wojewodowie. 
2. Jeżeli w sprawie nie jest właściwy żaden z organów, o których mowa w ust. 1, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych rozstrzyga Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, rozstrzygają o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych na podstawie pisemnego wniosku zamawiającego, zawierającego: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych, 
3) określenie proponowanego trybu udzielania zamówienia, z uzasadnieniem. 
4. Jeżeli ze względu na wystąpienie lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej jest wymagane natychmiastowe udzielenie zamówienia, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych rozstrzyga zamawiający, informując o tym niezwłocznie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
5. Informacja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) wskazanie podstawy prawnej udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych. 

§ 6. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa (Dz. U. Nr 109, poz. 524 i z 1997 r. Nr 81, poz. 515). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.