ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 marca 2002 r. 
Dz.U.02.26.257 

w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 


Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie reguluje: 
1) szczegółowe sposoby określania taryf, w tym: 
a) kryteria ustalania niezbędnych przychodów, 
b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, 
c) kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat, 
2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 
3) warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
2) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 
3) alokacja - uznanie określonej taryfowej grupy odbiorców usług właściwymi rodzajami kosztów i niezbędnych przychodów, 
4) współczynnik alokacji - współczynnik określający procentowy udział w łącznych kosztach danego rodzaju kosztów związanych z określoną taryfową grupą odbiorców usług, 
5) należności nieregularne - wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
6) ostatni rok obrotowy - ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 
7) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
8) koszty uzasadnione - koszty określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporządzenia, przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy, 
9) cena za dostarczoną wodę - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami, 
10) cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek wymieniony w pkt 9, 
11) stawka opłaty - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za jednostkę usługi niebędącą fizyczną jednostką miary ilości dostarczonej wody lub ilości odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym - w szczególności: zł/osobę/miesiąc, zł/odbiorcę/miesiąc; do stawki opłaty dolicza się podatek wymieniony w pkt 9, 
12) opłata - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za usługę dostarczoną w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza się podatek wymieniony w pkt 9. 

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: 
1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający: 
a) uzyskanie niezbędnych przychodów, 
b) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 
c) eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, 
e) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących, 
2) określa taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 4. 1. W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa się: 
1) rodzaje prowadzonej działalności, 
2) taryfowe grupy odbiorców usług, 
3) rodzaje i wysokość cen i stawek opłat, 
4) warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe, 
5) warunki stosowania cen i stawek opłat. 
2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególności określa się: 
1) zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 
2) standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala się w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru świadczonych usług możliwe było obliczenie należności za korzystanie z tych usług. 

§ 5. 1. Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególności zawierają: 
1) ceny za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, 
2) stawki opłat za dostarczoną wodę, za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych, 
3) stawki opłat abonamentowych: 
a) za lokal na miesiąc, w rozliczeniach z użytkownikami lokali mieszkalnych posiadających kilka punktów pomiarowych zużycia wody w lokalu, 
b) za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z właścicielami lub zarządcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący całkowite zużycie wody w lokalu, 
c) za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych, 
4) ceny za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, 
5) stawki opłat za odprowadzanie ścieków, na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone ścieki z budynków niewyposażonych w wodomierz główny lub w urządzenie pomiarowe oraz z budynków niekorzystających z wody wodociągowej, 
6) stawki opłat abonamentowych: 
a) za wodomierz główny na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, 
b) za urządzenie pomiarowe na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, 
c) na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych. 
2. Taryfy mogą zawierać: 
1) opłatę stałą - stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę na odbiorcę na miesiąc, 
2) opłatę stałą za odprowadzone ścieki - stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc. 

Rozdział 2 
Kryteria ustalania niezbędnych przychodów 

§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając: 
1) koszty eksploatacji i utrzymania, 
2) opłaty za korzystanie ze środowiska, 
3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji, 
4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
5) rezerwy na należności nieregularne, 
6) marżę zysku. 

§ 7. 1. Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1-5, planuje się na podstawie: 
1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia taryfy. 
2. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności: 
1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zakładów budżetowych - odpisy umorzeniowe, 
2) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, 
3) odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów, 
4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie może korygować kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy. 
4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczególności realizuje: 
1) ze środków własnych, 
2) ze środków finansowych pochodzących z budżetu gminy, 
3) z kredytów i pożyczek, 
4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska. 
5. Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów i pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo. 
6. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie. 

§ 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust. 1, ustala się niezbędne przychody jako sumę składników: 
1) iloczynu sumy kosztów: 
a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowiązywania taryfy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz prognozowanego na okres obowiązywania taryfy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji przemysłowej, 
2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bądź obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf, 
3) kosztów, o których mowa w § 7 ust. 2, w wielkościach określonych w odpowiednich dokumentach w roku obowiązywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokościach wynikających ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gminę. 

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych. 
2. Rezerwy na należności nieregularne uprawdopodobnia się w sposób określony w odrębnych przepisach. 
3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemożliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mogą uwzględniać je w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę do ustalania cen i stawek opłat, jeżeli środki pochodzące z amortyzacji lub umorzenia będą stanowić wyłącznie źródło finansowania modernizacji i odtworzenia środków trwałych oraz spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji. 

Rozdział 3 
Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług 

§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa alokację kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności na następujące taryfowe grupy odbiorców usług: 
1) gospodarstwa domowe, 
2) przemysłowych odbiorców usług. 

§ 11. 1. Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty pośrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 
2. Metody podziałów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania taryfy. 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 
1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, 
2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 
3) strukturę planowanych taryf, 
4) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, 
5) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 
6) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 
4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału kosztów w szczególności uwzględniają określenie: 
1) współczynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody lub w całkowitej ilości odebranych ścieków - w odniesieniu do kosztów, których wysokość dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkości świadczonych usług dla tych grup, 
2) współczynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencję księgową kosztów, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości - w odniesieniu do kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielkość świadczonych usług. 
5. Metody, o których mowa w ust. 4, mogą uwzględniać określenie współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analizę kosztów - w odniesieniu do kosztów zależnych od uwarunkowań technicznych świadczenia usług, w szczególności takich jak: stopień zanieczyszczenia przyjmowanych do odprowadzenia ścieków, stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

§ 12. 1. Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-księgowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych powinien zapewniać ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególności powinien umożliwiać podział na poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców usług oraz określać: 
1) przychody, 
2) koszty eksploatacji i utrzymania, 
3) odsetki i raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów, 
4) środki trwałe i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 
5) podatki i opłaty, 
6) koszty pośrednie. 

Rozdział 4 
Kryteria różnicowania cen i stawek opłat 

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny być kalkulowane i różnicowane w taki sposób, żeby zapewnić: 
1) uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz zysku, 
2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, 
3) eliminację subsydiowania skrośnego, 
4) łatwość ustalania opłat za świadczenie usług. 
3. Różnicowanie cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 2, zapewnia się w szczególności przez: 
1) podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadających im kosztów świadczenia usług, 
2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat, 
3) uwzględnienie, przy określaniu niezbędnych przychodów odpowiadających poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat, zróżnicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikających z poniesionych nakładów inwestycyjnych - odpowiednio do zużycia wody i odprowadzania ścieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych. 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2, ustala w szczególności następujące rodzaje taryf: 
1) w zależności od przewidywanego sposobu rozliczeń: 
a) taryfy ryczałtowe - zawierające stałą cenę dla poszczególnych odbiorców usług odniesioną do 1 osoby korzystającej z usług w zł/osobę na okres rozliczeniowy, a nie do fizycznej jednostki będącej miernikiem ilości świadczonych usług w m3, 
b) taryfy ilościowe - przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania ścieków, zawierające ceny usług za 1 m3, 
2) w zależności od zakładanego zróżnicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług: 
a) taryfy ilościowe jednolite - zawierające jednolite ceny usług w zł/m3 dla wszystkich odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków, 
b) taryfy ilościowe niejednolite - zawierające różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę w zł/m3 i ceny za odprowadzanie ścieków w zł/m3, 
3) w zależności od struktury taryfy: 
a) taryfy jednoczłonowe - zawierające cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków, 
b) taryfy wieloczłonowe - zawierające stawkę lub stawki opłaty stałej w okresie rozliczeniowym - zł/licznik, zł/urządzenie pomiarowe, zł/miesiąc oraz cenę odniesioną do 1 m3 wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków, 
4) w zależności od zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia: 
a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m3 rosną wraz ze wzrostem przedziałów zużycia wody, 
b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody maleją wraz ze wzrostem przedziałów zużycia, 
c) taryfy sezonowe, charakteryzujące się wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zużycia i niższymi cenami poza sezonem. 
2. Różnicowanie taryf dla gospodarstw domowych może dotyczyć tylko opłaty abonamentowej. 

§ 15. 1. Dla określenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonuje się: 
1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług, 
2) wyboru rodzaju taryf, 
3) alokacji niezbędnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług, 
4) podziału niezbędnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług odpowiednio do założonej struktury cen i stawek opłat, 
5) obliczania taryfowych cen i stawek opłat. 
2. Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat następuje przez podzielenie odpowiadających im planowanych rocznych niezbędnych przychodów przez planowaną roczną ilość świadczonych usług. 
3. Planowaną roczną ilość świadczonych usług oblicza się jako sumę zweryfikowanej ilości świadczonych usług w roku obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz ilości świadczonych usług wynikającej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. 

Rozdział 5 
Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

§ 16. 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 
2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. 
3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach. 
4. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy. 

§ 17. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 
2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 
3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

§ 18. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 
3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

Rozdział 6 
Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf 

§ 19. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, dołącza się w szczególności tabele określające: 
1) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę, 
2) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków, 
3) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, 
4) alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf, 
5) współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, 
6) kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej, 
7) rachunek wyników w złotych, 
8) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych, 
9) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
10) koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę, 
11) koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków, 
12) koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych, 
13) średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności, 
14) listę osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 
15) transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego, 
16) operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi, 
17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych, 
18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych. 
2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowiącymi jego załączniki, określa załącznik do rozporządzenia. 
3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące: 
1) zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, 
2) standardów jakościowych usług, w tym informacji dotyczących wpływu ustalonych taryf na ich poprawę, 
3) spodziewanych korzyści ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdrożenia, 
4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. 

Rozdział 7 
Przepis końcowy 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR 
WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

........................... Miejscowość, data.............. 
(przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne) 


.......................... 
(rada gminy) 


WNIOSEK O ZATWIERDZENIE 
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 


(................przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) 
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy .............. na okres od dnia ............ 
do dnia.............. 


Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz 
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono 
na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy .......... 


(-) Kierujący przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym 


Załączniki: 
wzory tabel od nr l do nr 18* 


Uwaga: 
* W zależności od potrzeb do wniosku dołącza się odpowiednie 
tabele.
Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   | Wyszczególnienie            | Ostatni rok obrotowy    | Rok obrachunkowy       | Rok       | Zmiana %              | 
|   |                    |               | poprzedzający wprowadzenie  | obowiązywania  |                   | 
|   |                    |               | nowych taryf         | nowych taryf  |                   | 
|   |----------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   | Taryfowa  | Rodzaj cen i stawek   | Wielkość cen i stawek opłat                                            | 
|   |       |             |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   | grupa    | opłat          | wielkości    | wielkości | wielkości    | wielkości | wielkości    | wielkości    | wielkości na   | 
| Lp. | odbiorców  |             | średnioroczne  | na koniec | średnioroczne  | na koniec | średnioroczne = | średnioroczne  | koniec roku   | 
|   | usług    |             |         | roku   |         | roku    | na koniec roku |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      | obowiązywania  |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      | taryf      |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |------------------.------------------| 
|   |       |             |         |      |         |      |         | 7/3   | 7/5  | 7/4   | 7/6  | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 0  | 1      | 2            | 3        | 4     | 5        | 6     | 7        | 8    | 9   | 10    | 11  | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 1. | Grupa 1   | - cena wody (zł/m3)1)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  (zł/odbiorcę)2)    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 2. | Grupa 2   | - cena wody       |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | (zł/m3)1)        |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  (zł/odbiorcę)2)    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 3. | Grupa ...  | - cena wody       |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | (zł/m3)1)        |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  (zł/odbiorcę)2)    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczać jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku 
   w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m3, 
 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenia w 
   poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców, 
 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych 
   w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3. 


Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf 
oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   | Wyszczególnienie            | Ostatni rok obrotowy    | Rok obrachunkowy       | Rok       | Zmiana %              | 
|   |                    |               | poprzedzający wprowadzenie  | obowiązywania  |                   | 
|   |                    |               | nowych taryf         | nowych taryf  |                   | 
|   |----------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   | Taryfowa  | Rodzaj cen i stawek   | Wielkość cen i stawek opłat                                            | 
|   |       |             |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   | grupa    | opłat          | wielkości    | wielkości | wielkości    | wielkości | wielkości    | wielkości    | wielkości na   | 
| Lp. | odbiorców  |             | średnioroczne  | na koniec | średnioroczne  | na koniec | średnioroczne = | średnioroczne  | koniec roku   | 
|   | usług    |             |         | roku   |         | roku    | na koniec roku |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      | obowiązywania  |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      | taryf      |         |         | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |------------------.------------------| 
|   |       |             |         |      |         |      |         | 7/3   | 7/5  | 7/4   | 7/6  | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 0  | 1      | 2            | 3        | 4     | 5        | 6     | 7        | 8    | 9   | 10    | 11  | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 1. | Grupa 1   | - cena usługi      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  odprowadzania     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  ścieków1)       |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia2)     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 2. | Grupa 2   | - cena usługi      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  odprowadzania     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  ścieków1)       |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia2)     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|-----.-------------.--------------------------.-----------------.-----------.-----------------.------------.-----------------.---------.--------.----------.-------| 
| 3. | Grupa ...  | - cena usługi      |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  odprowadzania     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  ścieków1)       |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - stawka opłaty za    |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |  rozliczenia2)     |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - ...          |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       |             |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
|   |       | - cena wskaźnikowa 3)  |         |      |         |      |         |     |    |     |    | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków 
   w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m3, 
 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych 
   miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług, 
 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzone ścieki i opłat stałych 
   w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. 


Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
.--------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie       | Przychody - wykonanie    | Niezbędne przychody  | 
|   |                |------------------------------.-----------------------| 
|   |                | Ostatni rok | Rok      | Rok          | 
|   |                | obrotowy w  | obrachunkowy | obowiązywania nowych | 
|   |                | zł      | poprzedzający | taryf w zł      | 
|   |                |       | wprowadzenie |            | 
|   |                |       | nowych taryf |            | 
|   |                |       | w zł     |            | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
| 0  | 1               | 2      | 3       | 4           | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę      |       |        |            | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 1) koszty eksploatacji    |       |        |            | 
|   |  i utrzymania        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 2) amortyzacja        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 3) raty kapitałowe ponad   |       |        |            | 
|   |  wartość amortyzacji    |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 4) odsetki          |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 5) rezerwa na należności   |       |        |            | 
|   |  nieregularne        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 6) marża zysku        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 7) wartość niezbędnych    |       |        |            | 
|   |  przychodów         |       |        |            | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków     |       |        |            | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 1) koszty eksploatacji    |       |        |            | 
|   |  i utrzymania        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 2) amortyzacja        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 3) raty kapitałowe ponad   |       |        |            | 
|   |  wartość amortyzacji    |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 4) odsetki          |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 5) rezerwa na należności   |       |        |            | 
|   |  nieregularne        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 6) marża zysku        |       |        |            | 
|   |-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
|   | 7) wartość niezbędnych    |       |        |            | 
|   |  przychodów         |       |        |            | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------------------| 
| 3. | Średnia zmiana wartości    | X      | 1)      | 2)    | 3)    | 
|   | przychodów - zaopatrzenie w  |       |        |      |      | 
|   | wodę w %           |       |        |      |      | 
|-----.-------------------------------.--------------.---------------.-----------.-----------| 
| 4. | Średnia zmiana wartości    | X      | 4)      | 5)    | 6)    | 
|   | przychodów - odprowadzanie  |       |        |      |      | 
|   | ścieków w %          |       |        |      |      | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
 1) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, 
 2) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, 
 3) (wielkość z wiersza l .7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza l .7 kolumna 3) x 100%, 
 4) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, 
 5) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, 
 6) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%. 


Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie       | Współczynnik | Taryfowa grupa odbiorców usług        | 
|   |               | alokacji   |                        | 
|   |               |       |-----------------------------------------------| 
|   |               | wg tabeli 5 | Grupa 1  | Grupa   | Grupa ... | Ogółem  | 
|   |               |       | zł    | 2     | zł    | zł    | 
|   |               |       |      | zł     |      |     | 
|-----.------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
| 0  | 1              | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    | 
|-----.------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę     |       |      |      |      |     | 
|-----.------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 1) koszty eksploatacji    |       |      |      |      |     | 
|   |  i utrzymania,       |       |      |      |      |     | 
|   | w tym:            |       |      |      |      |     | 
|   | koszty bezpośrednie:     |       |      |      |      |     | 
|   | wynagrodzenie z narzutami  | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | materiały          | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | energia           | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | opłata za korzystanie ze   | B      |      |      |      |     | 
|   | środowiska          |       |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | podatki i opłaty - inne   | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | usługi obce         | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | pozostałe koszty       | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE   | A      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | rozliczenie kosztów     | A      |      |      |      |     | 
|   | wydziałowych i działalności |       |      |      |      |     | 
|   | pomocniczej         |       |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | alokowane koszty ogólne   | A      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 2) amortyzacja        | A      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 3) raty kapitałowe ponad   | A      |      |      |      |     | 
|   |  wartość amortyzacji    |       |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 4) odsetki          | A      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 5) rezerwa na należności   | A      |      |      |      |     | 
|   |  nieregularne       |       |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 6) marża zysku        | A      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 7) wartość niezbędnych    |       |      |      |      |     | 
|   |  przychodów        |       |      |      |      |     | 
|-----.------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków    |       |      |      |      |     | 
|-----.------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 1) koszty eksploatacji    |       |      |      |      |     | 
|   |  i utrzymania,       |       |      |      |      |     | 
|   | w tym:            |       |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | koszty bezpośrednie:     |       |      |      |      |     | 
|   | wynagrodzenie z narzutami  | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | materiały          | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | energia           | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | opłata za korzystanie ze   | D      |      |      |      |     | 
|   | środowiska          |       |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | podatki i opłaty - inne   | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | usługi obce         | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | pozostałe koszty       | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE   | C      |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | rozliczenie kosztów     | C      |      |      |      |     | 
|   | wydziałowych i działalności |       |      |      |      |     | 
|   | pomocniczej         |       |      |      |      |     | 
|   |               |       |      |      |      |     | 
|   | alokowane koszty ogólne   | C      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 2) amortyzacja        | C      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 3) raty kapitałowe ponad   | C      |      |      |      |     | 
|   |  wartość amortyzacji    |       |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 4) odsetki          | C      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 5) rezerwa na należności   | C      |      |      |      |     | 
|   |  nieregularne       |       |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 6) marża zysku        | C      |      |      |      |     | 
|   |------------------------------.--------------.-----------.------------.-----------.----------| 
|   | 7) wartość niezbędnych    |       |      |      |      |     | 
|   |  przychodów        |       |      |      |      |     | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |       |              | Jedn. | Taryfowa grupa odbiorców       | 
|   |       |              |    | usług                 | 
|   |       |              |    |---------------------------------------| 
| Lp. | Współczynnik | Wyszczególnienie      | miary | Grupa  | Grupa  | Grupa  | Ogółem | 
|   | alokacji   |              |    | 1    | 2    | ...   |     | 
|------.--------------.----------------------------.-------.---------.---------.---------.---------| 
| 0  | 1      | 2             | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 
|------.--------------.----------------------------.-------.---------.---------.---------.---------| 
| 1.  | A      | Pobór roczny wody     | m3  |     |     |     |     | 
|   |       |              | %   |     |     |     |     | 
|------.--------------.----------------------------.-------.---------.---------.---------.---------| 
| 2.  | B      | Przewidywane roczne opłaty | zł  |     |     |     |     | 
|   |       | za korzystanie ze     | %   |     |     |     |     | 
|   |       | środowiska - usługi    |    |     |     |     |     | 
|   |       | zaopatrzenia w wodę    |    |     |     |     |     | 
|------.--------------.----------------------------.-------.---------.---------.---------.---------| 
| 3.  | C      | Ilość roczna dostarczanych | m3  |     |     |     |     | 
|   |       | ścieków          | %   |     |     |     |     | 
|------.--------------.----------------------------.-------.---------.---------.---------.---------| 
| 4.  | D      | Przewidywane roczne opłaty | zł  |     |     |     |     | 
|   |       | za korzystanie ze     | %   |     |     |     |     | 
|   |       | środowiska - usługi    |    |     |     |     |     | 
|   |       | odprowadzania ścieków   |    |     |     |     |     | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej1) 
.-------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie       | Taryfowa grupa odbiorców usług            | 
|   |               |------------------------------------------------------| 
|   |               | Grupa 1     | Grupa 2     | Grupa...    | 
|-----.------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
| 0  | 1              | 2        | 3        | 4        | 
|-----.------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę     |         |         |         | 
|-----.------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 1) wartość niezbędnych    |         |         |         | 
|   |  przychodów w zł/rok    |         |         |         | 
|   |------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 2) zużycie wody w m3/rok   |         |         |         | 
|   |------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 3) cena 1 m3 wody w zł/m3  |         |         |         | 
|-----.------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków    |         |         |         | 
|-----.------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 1) wartość niezbędnych    |         |         |         | 
|   |  przychodów w zł/rok    |         |         |         | 
|   |------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 2) odprowadzone ścieki    |         |         |         | 
|   |  w m3/rok         |         |         |         | 
|   |------------------------------.------------------.-----------------.-----------------| 
|   | 3) cena usługi        |         |         |         | 
|   |  odprowadzania ścieków   |         |         |         | 
|   |  w zł/m3          |         |         |         | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwaga: 
1) opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć. 


Tabela 7. Rachunek wyników w złotych 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |              | Zaopatrzenie w wodę            | Odprowadzanie ścieków           | 
|   |              |-------------------------------------------.-------------------------------------------| 
| Lp. | Wyszczególnienie      | Ostatni | Rok      | Rok      | Ostatni | Rok      | Rok      | 
|   |              | rok   | obrachunkowy  | obowiązywania | rok   | obrachunkowy  | obowiązywania | 
|   |              | obrotowy | poprzedzający | nowych taryf | obrotowy | poprzedzający | nowych taryf | 
|   |              |     | wprowadzenie  |        |     | wprowadzenie  |        | 
|   |              |     | nowych taryf  |        |     | nowych taryf  |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 0  | 1             | 2    | 3       | 4       | 5    | 6       | 7       | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 1. | Przychody operacyjne    |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 2. | Koszty eksploatacyjne i  |     |        |        |     |        |        | 
|   | utrzymania         |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 3. | Rezerwa na należności   |     |        |        |     |        |        | 
|   | nieregularne        |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 4. | Amortyzacja        |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 5. | Odsetki          |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 6. | Raty kapitałowe ponad   |     |        |        |     |        |        | 
|   | wartość amortyzacji    |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 7. | Marża zysku        |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 8. | Wynik finansowy brutto   |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 9. | Podatek dochodowy     |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 10. | Wynik finansowy netto   |     |        |        |     |        |        | 
|-----.----------------------------.----------.----------------.---------------.----------.----------------.---------------| 
| 11. | Wskaźnik rentowności netto |     |        |        |     |        |        | 
|   | w %            |     |        |        |     |        |        | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz 
cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie              | Taryfowa grupa odbiorców usług           | 
|   |                      |----------------------------------------------------| 
|   |                      | Grupa 1  | Grupa 2  | Grupa ... | Ogółem   | 
|-----.--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
| 0  | 1                     | 2     | 3     | 4     | 5      | 
|-----.--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę            |      |      |      |       | 
|-----.--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 1) zużycie wody w m3/rok          |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 2) cena za m3 wody w zł/m3         |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 3) stawka opłaty stałej          |      |      |      |       | 
|   |  w zł/jedn.               |      |      |      |       | 
|   |  odniesienia               |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 4) opłata zmienna w zł/rok         |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 5) opłata stała w zł/rok          |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 6) wartość przychodów w zł/rok       |      |      |      |       | 
|-----.--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków           |      |      |      |       | 
|-----.--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 1) ilość ścieków odprowadzonych      |      |      |      |       | 
|   |  rocznie w m3/rok            |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 2) cena usługi odprowadzenia ścieków    |      |      |      |       | 
|   |  w zł/ m3                |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 3) stawka opłaty stałej          |      |      |      |       | 
|   |  w zł/jedn.               |      |      |      |       | 
|   |  odniesienia               |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 4) opłata zmienna w zł/rok         |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 5) opłata stała w zł/rok          |      |      |      |       | 
|   |--------------------------------------------.------------.------------.------------.-------------| 
|   | 6) wartość przychodów w zł/rok       |      |      |      |       | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie             | Taryfowa grupa odbiorców usług           | 
|   |                      |-----------------------------------------------------| 
|   |                      | Grupa 1  | Grupa 2   | Grupa ... | Ogółem   | 
|-----.-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
| 0  | 1                     | 2     | 3      | 4     | 5      | 
|-----.-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę            |      |       |      |       | 
|-----.-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | Wartość przychodów            |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | 1) w roku obowiązywania nowych taryf   |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | 2) w roku obrachunkowym          |      |       |      |       | 
|   |  poprzedzającym wprowadzenie      |      |       |      |       | 
|   |  nowych taryf              |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | Wzrost przychodów "1)"/"2)"%       |      |       |      |       | 
|-----.-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków           |      |       |      |       | 
|-----.-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | Wartość przychodów            |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | 1) w roku obowiązywania nowych taryf   |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | 2) w roku obrachunkowym          |      |       |      |       | 
|   |  poprzedzającym wprowadzenie      |      |       |      |       | 
|   |  nowych taryf (pro forma)        |      |       |      |       | 
|   |-------------------------------------------.------------.-------------.------------.-------------| 
|   | Wzrost przychodów "1)"/"2)"%       |      |       |      |       | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie2)        | Ostatni rok obrotowy | Rok obrachunkowy   | Rok         | 
|   |                  | w zł         | poprzedzający     | obowiązywania    | 
|   |                  |           | wprowadzenie nowych  | nowych        | 
|   |                  |           | taryf w zł      | taryf w zł      | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 0  | 1                 | 2          | 3           | 4          | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 1. | Ujęcie              |           |            |           | 
|   | wody               |           |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |           |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz       |           |            |           | 
|   | pracowników            |           |            |           | 
|   | Materiały - środki        |           |            |           | 
|   | chemiczne             |           |            |           | 
|   | Energia              |           |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |           |            |           | 
|   | Usługi remontowe         |           |            |           | 
|   | Pozostałe usługi         |           |            |           | 
|   | Podatki i             |           |            |           | 
|   | opłaty              |           |            |           | 
|   | Amortyzacja            |           |            |           | 
|   | Pozostałe koszty         |           |            |           | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 2. | Uzdatnianie            |           |            |           | 
|   | wody               |           |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |           |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz       |           |            |           | 
|   | pracowników            |           |            |           | 
|   | Materiały - środki        |           |            |           | 
|   | chemiczne             |           |            |           | 
|   | Energia              |           |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |           |            |           | 
|   | Usługi remontowe         |           |            |           | 
|   | Pozostałe usługi         |           |            |           | 
|   | Podatki i             |           |            |           | 
|   | opłaty              |           |            |           | 
|   | Amortyzacja            |           |            |           | 
|   | Pozostałe koszty         |           |            |           | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 3. | Sieć               |           |            |           | 
|   | wodociągowa            |           |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |           |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz       |           |            |           | 
|   | pracowników            |           |            |           | 
|   | Materiały - środki        |           |            |           | 
|   | chemiczne             |           |            |           | 
|   | Energia              |           |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |           |            |           | 
|   | Usługi remontowe         |           |            |           | 
|   | Pozostałe usługi         |           |            |           | 
|   | Podatki i             |           |            |           | 
|   | opłaty              |           |            |           | 
|   | Amortyzacja            |           |            |           | 
|   | Pozostałe koszty         |           |            |           | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 4. | Wodociągi razem          |           |            |           | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 5. | Alokacja kosztów1)        |           |            |           | 
|-----.-----------------------------------.----------------------.-----------------------.----------------------| 
| 6. | Koszty całkowite         |           |            |           | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
1) z tabeli 12, 
2) podane działy i kategorie kosztów są przykładowe; należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie. 


Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie2)         | Ostatni rok  | Rok obrachunkowy    | Rok         | 
|   |                  | obrotowy w   | poprzedzający     | obowiązywania    | 
|   |                  | zł       | wprowadzenie nowych  | nowych       | 
|   |                  |        | taryf w zł       | taryf w zł     | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 0  | 1                 | 2       | 3           | 4          | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 1. | Sieć                |        |            |           | 
|   | kanalizacyjna           |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i             |        |            |           | 
|   | opłaty               |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 2. | Przepompowanie           |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i             |        |            |           | 
|   | opłaty               |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 3. | Oczyszczanie i odprowadzanie    |        |            |           | 
|   | ścieków              |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i opłaty          |        |            |           | 
|   |                  |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 4. | Kanalizacja razem         |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 5. | Alokacja kosztów1)         |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.----------------.------------------------.---------------------| 
| 6. | Koszty całkowite          |        |            |           | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
1) z tabeli 12, 
2) podane działy i kategorie kosztów są przykładowe; należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie. 


Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie2)         | Ostatni rok  | Rok obrachunkowy   | Rok         | 
|   |                  | obrotowy w  | poprzedzający     | obowiązywania    | 
|   |                  | zł      | wprowadzenie nowych  | nowych       | 
|   |                  |        | taryf w zł      | taryf w zł     | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 0  | 1                 | 2       | 3           | 4          | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 1. | Koszty               |        |            |           | 
|   | ogólnozakładowe          |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i opłaty          |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 2. | Laboratorium            |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i             |        |            |           | 
|   | opłaty               |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 3. | Wydziały              |        |            |           | 
|   | pomocnicze             |        |            |           | 
|   | Wynagrodzenia           |        |            |           | 
|   | Świadczenia na rzecz        |        |            |           | 
|   | pracowników            |        |            |           | 
|   | Materiały - środki         |        |            |           | 
|   | chemiczne             |        |            |           | 
|   | Energia              |        |            |           | 
|   | Usługi transportowe        |        |            |           | 
|   | Usługi remontowe          |        |            |           | 
|   | Pozostałe usługi          |        |            |           | 
|   | Podatki i             |        |            |           | 
|   | opłaty               |        |            |           | 
|   | Amortyzacja            |        |            |           | 
|   | Pozostałe koszty          |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 4. | Razem               |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 5. | Alokacja kosztów1) - przypisane do |        |            |           | 
|   | zaopatrzenia w wodę        |        |            |           | 
|-----.------------------------------------.---------------.-----------------------.---------------------| 
| 6. | Alokacja kosztów1) - przypisane do |        |            |           | 
|   | odprowadzania ścieków       |        |            |           | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwagi: 
1) współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5, 
2) uwaga jak w tabeli 10. 


Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie   | Ostatni rok obrotowy      | Rok obrachunkowy        | Rok obowiązywania nowych   | 
|   |            |                | poprzedzający wprowadzenie   | taryf             | 
|   |            |                | nowych taryf          |                | 
|   |            |--------------------------------.---------------------------------.-------------------------------| 
|   |            | zatrudnienie: | wynagrodzenie | zatrudnienie: | wynagrodzenie | zatrudnienie: | wynagrodzenie | 
|   |            | liczba     | w zł     | liczba     | w zł      | liczba    | w zł     | 
|   |            | etatów     |        | etatów     |        | etatów    |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 0  | 1           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 1. | Zaopatrzenie w wodę  |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 2. | Odprowadzanie ścieków |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 3. | Wydziały       |        |        |        |        |        |        | 
|   | ogólnozakładowe    |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 4. | Wydziały pomocnicze  |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 5. |            |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 6. |            |        |        |        |        |        |        | 
|-----.-----------------------.----------------.---------------.----------------.----------------.---------------.---------------| 
| 7. | Razem         |        |        |        |        |        |        | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo 
powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
.-------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   |                    | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %  | 
|   |                    |--------------------------------------------| 
| Lp. | Nazwa lub nazwisko           | Ostatni rok     | Rok obrachunkowy   | 
|   |                    | obrotowy      | poprzedzający    | 
|   |                    |           | wprowadzenie nowych | 
|   |                    |           | taryf        | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 0  | 1                   | 2          | 3          | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 1. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 2. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 3. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 4. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 5. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 6. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 7. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 8. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 9. |                    |           |           | 
|-----.----------------------------------------.---------------------.----------------------| 
| 10. |                    |           |           | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a 
podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi1), z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna 
i przekazania składników majątku trwałego 
.------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa operacji i/lub     | Data   | (S)przedaż lub  | Suma   | 
|   |         | nazwa produktu        | zdarzenia | (K)upno     | (zł)   | 
|   |         |               |      |------------------|     | 
|   |         |               |      | S    | K   |     | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 0  | 1        | 2              | 3     | 4    | 5   | 6    | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 1. |         |               |      |     |    |     | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 2. |         |               |      |     |    |     | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 3. |         |               |      |     |    |     | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 4. |         |               |      |     |    |     | 
|-----.-----------------.------------------------------.-----------.---------.--------.----------| 
| 5. |         |               |      |     |    |     | 
.------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwaga: 
1) w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 


Tabela 16. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Nazwa podmiotu   | Opis przedmiotu  | Cena kupna lub   | Wartość      | Zysk lub   | 
|   |          | operacji      | sprzedaży w    | księgowa     | strata    | 
|   |          |          | zł         | netto       | (-)      | 
|   |          |          |          | w zł       | w       | 
|   |          |          |          |          | zł1)     | 
|-----.--------------------.--------------------.--------------------.-------------------.---------------| 
| 0  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5       | 
|-----.--------------------.--------------------.--------------------.-------------------.---------------| 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
|   |          |          |          |          |        | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Uwaga: 
1) wartość kolumny 5 stanowi różnicę pomiędzy wartościami z kolumny 3 i 4. 


Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Wyszczególnienie          | Ostatni  | Rok          | Rok      | 
|    |                  | rok    | obrachunkowy     | obowiązywania | 
|    |                  | obrotowy  | poprzedzający     | nowych taryf  | 
|    |                  |      | wprowadzenie nowych  |        | 
|    |                  |      | taryf         |        | 
|-------.------------------------------------.------------.-----------------------.----------------| 
| 0   | 1                 | 2     | 3           | 4       | 
|-------.------------------------------------.------------.-----------------------.----------------| 
| 1.  | Nakłady inwestycyjne ogółem w zł  |      |            |        | 
|-------.------------------------------------.------------.-----------------------.----------------| 
| 2.  | Źródła finansowania        |      |            |        | 
|    |                  |      |            |        | 
|    | 1)            zł    |      |            |        | 
|    |                  |      |            |        | 
|    | 2)            zł    |      |            |        | 
|    |                  |      |            |        | 
|    | 3)            zł    |      |            |        | 
|    |                  |      |            |        | 
|    | ...            zł    |      |            |        | 
|-------.------------------------------------.------------.-----------------------.----------------| 
| 3.  | Krótka charakterystyka zakresu   |      |            |        | 
|    | rzeczowego             |      |            |        | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych 
.---------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Wyszczególnienie           | Ostatni  | Rok obrachunkowy | Rok      | 
|   |                   | rok    | poprzedzający   | obowiązywania | 
|   |                   | obrotowy | wprowadzenie   | nowych taryf | 
|   |                   |      | nowych taryf   |        | 
|------.--------------------------------------.-----------.-------------------.---------------| 
| 0  | 1                  | 2     | 3         | 4       | 
|------.--------------------------------------.-----------.-------------------.---------------| 
| 1.  | Nakłady inwestycyjne ogółem w zł   |      |          |        | 
|------.--------------------------------------.-----------.-------------------.---------------| 
| 2.  | Źródła finansowania         |      |          |        | 
|   |                   |      |          |        | 
|   | 1)             zł    |      |          |        | 
|   |                   |      |          |        | 
|   | 2)             zł    |      |          |        | 
|   |                   |      |          |        | 
|   | 3)             zł    |      |          |        | 
|   |                   |      |          |        | 
|   | ...            zł    |      |          |        | 
|------.--------------------------------------.-----------.-------------------.---------------| 
| 3.  | Krótka charakterystyka zakresu    |      |          |        | 
|   | rzeczowego              |      |          |        | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------.