cover

Platforma pomocy

"Platforma internetowa pomocy powodziowej firm wodociągowych, mogę pomóc/potrzebuję pomocy"  jest miejscem gdzie zamieszczamy wszystkie prośby o pomoc firm wod-kan oraz ew. oferowanie pomocy. Prosimy o podawanie dokładnych danych kontaktowych wraz z odpowiedzialnymi osobami i nr telefonów. Poza umieszczeniem na stronie internetowej wszystkie prośby związane z powodzią będą rozsyłane na listy dyskusyjne oraz na adresy e-mailowe kilkuset wodociągów w całym kraju.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Zarząd Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. przesłał na moje ręce serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe udzielone pracownikom Bogatyńskich Wodociągów poszkodowanych wskutek powodzi jaka miała miejsce w Bogatyni w sierpniu 2010 r. Jestem bardzo dumny z faktu, iż nasze środowisko potrafi się  wspaniale zjednoczyć i nieść pomoc poszkodowanym w obliczu tak straszliwej klęski żywiołowej jaką jest powódź. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Swoim jak i Wodociągów w Bogatyni.
Z poważaniem
Tomasz Wachowiak
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

W wyniku powodzi, jaka miała miejsce w Bogatyni w dniu 7 sierpnia 2010 r. kilkunastu pracowników Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni SA zostało poszkodowanych a spośród nich kilku utraciło swoje domy oraz dorobek całego życia. Bogatyńskie Wodociągi zwracają się o pomoc o wsparcie i pomoc w tej tragicznej sytuacji.
Art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (nowelizacja ustawy z 12 sierpnia 2010 r.) ma zastosowanie również do powodzi w Bogatyni i daje możliwość udzielania pomocy pracownikom poszkodowanym w wyniku powodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych również innego pracodawcy.

Szczegółowy tekst prośby o wsparcie z podaniem nr konta
Zdjęcia z powodzi

W związku z trudnościami w zaopatrywaniu ludności w wodę pitną spowodowanymi sytuacją powodziową, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie oferuje pomoc w postaci możliwości bezpłatnego najmu beczkowozu do wody pitnej o pojemności 11m3 (11 000 litrów) wraz z kierowcą.
W powyższej sprawie prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
-        Dyspozytor – tel. 32 267-60-06
-        Kierownik Działu Transportu i Zaopatrzenia (Marek Kołodziejczyk) – tel. 32 267-42-18 wew. 325
Piotr Kusiak - Z273
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin.                                                                                                                                           
W związku z sytuacją powodziową w Sandomierzu pilnie potrzebujemy agregaty prądotwórcze o mocy 30–50 kW do uruchomienia przepompowni ścieków.
Dziękuję i proszę o kontakt.

Kazimierz Stolarski
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów
Tel: 15 832-29-42
Kom: 692-450-037
e-mail: pgkimzwik@wp.pl

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej