cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-03-09Dnia 9 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospod...
Ustawa2018-02-28Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej2018-02-27w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-28w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-27w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Rozporządzenie Rady Ministrów 2017-12-22w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska 2017-12-22w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2017-12-07w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2017-11-27Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl